Prospectus

nl en

Structure: Japanese Grammar 1a

Course
2023-2024

NB nieuwe eerstejaarsstudenten van de BA Japanstudies hoeven zich niet zelf in te schrijven voor de colleges van dit vak. Zij worden hiervoor ingedeeld

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies.

Het kunnen lezen en schrijven van het Hiragana schrift en het Katakana schrift (lezen én schrijven) is een vereiste voor het starten met de taalvakken.

Om kennis te maken en te oefenen met deze twee schriften kan de oefenmodule van Japanstudies gebruikt worden.

Beschrijving

Dit vak richt zich op het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van studenten van de basisgrammatica van het Japans. Er zal uitleg en oefeningen gegeven worden over verschillende taalkundige aspecten van de Japanse grammatica. Bovendien worden studenten uitgedaagd om te reflecteren op grammaticale en semantsiche verschillen tussen het Nederlands en het Japans.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is de student in staat tot het volgende:

 • De basisregels van de Japanse zinsbouw toepassen om Japanse zinnen te construeren.

 • Vervoegbare woorden op de juiste manier vervoegen.

 • Taalkundige begrippen hanteren om constructies en woordkeuze te verklaren

 • Algemene kennis van het Japans gebruiken voor analyse van taalvoorbeelden

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Het cijfer voor dit vak wordt vastgesteld door middel van een schriftelijk tentamen. Het tentamen duurt twee uur. De inhoud van het tentamen is te vergelijken met de wekelijkse online toetsjes, en bestaat uit een combinatie van meerkeuzevragen en open vragen.
Voor de tentamens wordt van studenten verwacht dat zij naast de in de colleges behandelde stof ook het volledige vocabulaire van Minna no Nihongo, lessen 1 t/m 25 en alle karakters kennen zoals behandeld bij het vak Kanji 1a. Tijdens de colleges zal extra aandacht worden besteed aan de structuur van het tentamen.
Studenten die minder dan 70% van de colleges hebben bijgewoond worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en zullen het vak niet met goed gevolg kunnen afsluiten.

Weging

Het eindcijfer bestaat voor 100% uit het cijfer voor het (her)tentamen.

De student dient minimaal 70% van de minitoetsjes te maken.

Voor studenten die niet aan deze eis voldoen bestaat de kans dat zij het vak niet zullen kunnen afronden.

Herkansing

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Voor de Minna no Nihongo tekstboeken uitsluitend de tweede editie aanschaffen.

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Hon’yaku, bunpō kaisetsu. Eigoban. みんなの日本語 初級I第2版 翻訳・文法解説 英語版 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edition. Translation & grammar notes — English edition]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196043)

 • 3A Corporation. 2013. Minna no Nihongo. Shokyū I. Dai 2 han. Honsatsu. みんなの日 本語 初級I第2版 本冊 [Minna no Nihongo. Elementary Japanese I. Second edi- tion. Main book]. Tokyo: 3A Corporation. (ISBN: 9784883196036)

Niet verplicht maar wel aan te raden is het volgende naslagwerk:

 • Makino Seiichi & Michio Tsutsui. 1989. A dictionary of basic Japanese grammar. Tokyo: The Japan Times. (ISBN: 9784789004541)rk:

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Brightspace wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen en communicatie

 • Het verspreiden van de slides die tijdens het college worden gebruikt.

 • Oefeningen

 • Aanvullend materiaal