Prospectus

nl en

Applied linguistics IIb: Texts

Course
2023-2024

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japanstudies. Studenten dienen de cursus Teksten IIa met goed gevolg te hebben afgerond.

Deze cursus vindt alleen plaats in blok 3. Studenten die niet naar Japan gaan en het reguliere programma in Leiden volgen, volgen in blok 4 de vervolgcursus Teksten IIc.

Beschrijving

Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van Japanse leesvaardigheid verder te ontwikkelen om complexere Japanse teksten te lezen over verschillende onderwerpen met behulp van gevorderde kennis van grammatica en vocabulaire. Er zijn wekelijks twee colleges van twee uur.

In dit stadium zal de overgang van lesboekjapans naar Japanse teksten geschreven door en voor Japanners (nama nihongo) verder worden doorgezet. Het teksttype dat hierbij centraal zal staan zijn langere essays zoals die in kranten en tijdschriften te vinden zijn.

Leerdoelen

Studenten produceren vertalingen van passages in de gelezen teksten. Een goede vertaling getuigt van:

 • Het samenbrengen van gevorderde kennis van de Japanse woordenschat, grammatica en kanji met de talige en culturele context.

 • Reflectie op de betekenisverschillen en -implicaties tussen de grammatica en woordenschat van het Japans en die van het Nederlands.

 • Inzicht in de lijn van het betoog van de tekst.

 • De vaardigheid om complexe materie in helder geformuleerd Nederlands over te brengen.

 • Effectief gebruik kunnen maken van naslagwerken.

Daarnaast zal de student gevraagd worden antwoord te geven op vragen over de gelezen teksten. Uit de antwoorden op de vragen moet blijken dat:

 • De student in staat is de relevante passages in de tekst te identificeren.

 • De student heeft gereflecteerd op de grammatica en het woordgebruik in de betreffende passage.

 • De student de inhoud en de plaats in het betoog van de betreffende passage kan weergeven in helder geformuleerd Nederlands.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Bij dit vak hoort een schriftelijk tentamen dat bestaat uit vertaalopdrachten en vragen over de tekst.
Voor dit vak geldt een participatie- en aanwezigheidsplicht van minimaal 80%.

Weging

 • Tentamen: 90%

 • Participatie: 10%

Herkansing

De opzet van het hertentamen is identiek aan die van het eindtentamen.

Inzage en nabespreking

Studenten hebben de mogelijkheid hun (her-) tentamen in te zien binnen dertig dagen nadat de resultaten bekend zijn gemaakt. Informatie hierover wordt t.z.t. via Brightspace verspreid.

Literatuurlijst

De teksten voor dit college worden door de docent op Brightspace aangeboden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

Niet van toepassing.