Prospectus

nl en

De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse islam

Course
2023-2024

Toegangseisen

In dit vak lezen we veel primaire teksten in het Arabisch en in vertaling. Studenten die Arabische teksten kunnen lezen en studenten die het Arabisch hiervoor niet voldoende beheersen kunnen het vak volgen. Alle deelnemende studenten moeten in staat zijn om bronnenmateriaal op een 400 niveau te kunnen analyseren. Voor hoofdvakstudenten Arabisch geldt dat zij de propedeuse, en alle colleges van het tweede jaar waarin taalverwerving een rol speelt afgerond moeten hebben. Wie dit vak als keuzevak wil volgen, wordt verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent Petra Sijpesteijn (rechts in informatiebalk).
Huiswerk vóór het eerste college: studenten dienen tijdens de zomer een tekst te lezen in het Arabisch of vertaling waarover zij een schriftelijke opdracht en een quiz tijdens het eerste college maken (zie hieronder onder opmerkingen). De tekst en opdracht worden via Brightspace ter beschikking gesteld.

Beschrijving

Abbasiedisch Bagdad was de stad van Sheherazade, de legendarische vertelster van de 1001 Nacht. Bagdad was in de negende en tiende eeuw een wereldstad met meer dan een miljoen inwoners. Wetenschap, literatuur en kunst stonden er in zulk hoog aanzien dat geleerden en schrijvers van heinde en verre naar de hoofdstad trokken of opgekocht werden als profvoetballers. De intellectuele en politieke debatten die er plaats vonden en de werken op het gebied van literatuur, rechtspraak, theologie, geneeskunde en andere wetenschappen die er werden geschreven, bepaalden het karakter van de islamitische wereld gedurende vele eeuwen en in sommige opzichten tot nu toe. Hoe leefde je in deze stad? Wat aten en dronken mensen, waar deden ze dat en hoe? Welke dingen deden ze in hun vrije tijd en hoe vermaakten ze zich met dans, muziek, sport en literatuur? Waar woonden ze? Net als in de verhalen van 1001 nacht reizen we in dit vak via verschillende teksten langs allerhande onderwerpen, van grote thema’s, zoals ideeën over vrijheid, eigenheid en anderen, over leiderschap en orthodoxie tot aspecten van het dagelijkse leven zoals badhuizen, religieuze festivals, magische rituelen, de dierentuin en jacht.

Leerdoelen

De studenten vergroten hun vaardigheid in het kritisch, analytisch en vergelijkend omgaan met wetenschappelijke publicaties in verschillende talen. Zij leren de juistheid van gemaakte observaties en interpretaties te verifiëren aan de hand van primaire bronnen in het Arabisch of in vertaling. Zij krijgen een overzicht van de meest belangrijke intellectuele ontwikkelingen van de middeleeuwse islam en van de cultuurgeschiedenis van deze periode. De studenten maken kennis met verschillende Arabische tekstgenres (historisch, verhalend, theologisch, juridisch). Deelnemers kunnen aan het einde van dit vak actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie en zullen elementaire onderzoeksvaardigheden (waaronder heuristische vaardigheden) hebben verworven; o.a.: het verzamelen, analyseren en op kwaliteit beoordelen van wetenschappelijke literatuur en het helder uiteenzetten van onderzoeksresultaten in geschreven en mondelinge vorm.
Verder vergroten hoofdvakstudenten/arabisten hun kennis van het klassiek Arabisch en leren zij omgaan met gespecialiseerde woordenboeken en naslaggrammatica’s.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

De essays en schrijfopdrachten dienen te voldoen aan de richtlijnen die de opleiding Midden-Oostenstudies heeft opgesteld in de Handleiding Schriftelijk Werkstuk.

Toetsing

De toetsing voor dit college bestaat uit vijf componenten: zomeropdracht en quiz over te bestuderen tekst, participatie, presentatie, schrijfopdrachten.

Tijdens de zomer bestuderen studenten zelfstandig een voorgeschreven Arabische tekst (degenen die geen Arabisch kennen doen dit in vertaling) waarover ze een aantal vragen beantwoorden in een thuisopdracht en in een quiz die tijdens het tweede college wordt afgenomen. De thuisopdracht test de mate waarin studenten in staat zijn relevante informatie in on-line handboeken op te zoeken en te verwerken. Studenten dienen ook inzicht in de inhoud van de tekst en de argumenten die erin gebruikt worden te tonen. In de quiz wordt een aantal korte vragen over een passage uit de tekst gesteld. De tekst en opdracht worden op Brightspace voorafgaande aan het college ter beschikking gesteld.

Het cijfer voor participatie is gebaseerd op: de mate waarin studenten tonen zich op het college voorbereid te hebben door de opgegeven literatuur te lezen en opdrachten te doen; hoezeer ze interageren met hun collega’s tijdens de colleges en zich inzetten voor gezamelijke opdrachten; hoeveel betekenisvolle en relevante vragen stellen en hoeveel relevant commentaar ze leveren. Studenten worden geacht actief aan de discussie op college bij te dragen.

Elke student geeft een presentatie waarin de literatuur van die week becommentarieerd en besproken wordt in relatie met de gerelateerde primaire tekst. In de beoordeling speelt zowel de voorbereiding voorafgaande aan als de presentatie in de klas mee.

Tenslotte schrijven studenten twee korte essays (ca. 1500 woorden elk) over thema’s die tijdens de colleges behandeld zijn. De beoordeling van de essays is gebaseerd op: voorbereiding en studie, begrip en juiste weergave van de voorgeschreven literatuur, omgang met een of meerdere primaire bronnen, betrokkenheid bij de taak, academische schrijfstijl (incl. verwijzingen), taalgebruiken opmaak.

Onderdeel Weging
1 Thuis te maken opdracht en quiz tijdens het eerste college over een tekst die tijdens de zomer gelezen wordt. 15%
2 Twee essays (elk ca. 1500 woorden) 60%
3 Presentatie 15%
4 Participatie 10%

Het vak is met succes afgerond als het resultaat een voldoende is (d.w.z. een 5,5 of hoger) met als aanvullende voorwaarde dat de twee essays minimaal met een 5,5 dienen te worden afgesloten.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, hebben de studenten de mogelijkheid een herkansing te maken. De herkansing bestaat uit het herschrijven van een of beide essays (in overleg met de docent). Weging: 60% van het eindcijfer. De overige deelcijfers kunnen niet worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Een selectie van primaire en/of secundaire literatuur wordt beschikbaar gesteld op Brightspace of op de collegeplank in de UB. In de syllabus staat beschreven welke literatuur op welk moment bestudeerd dient te worden.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof

Opmerkingen

Let erop dat de aanvullende informatie cursussen in zijn geheel deel uitmaakt van deze cursusbeschrijving.