Prospectus

nl en

Ottoman 1

Course
2023-2024

Toegangseisen

Pre-intermediate Turkish.

De cursus begint met een intensieve schriftcursus van het Arabische schrift (in de variant die voor het Osmaans gebruikt werd) op:

  • donderdag 7 september (10:15-12 èn 13:15-15 uur).

Dit onderdeel wordt afgesloten met een toets op dinsdag 12 september (1e college).

Beschrijving

De cursus beoogt de student inzicht te geven in de beginselen van de Osmaans-Turkse schrijftaal. Het Osmaans is de directe voorloper van het moderne Turks dat nu in Turkije gesproken en geschreven wordt. Het was gangbaar in alle gebieden van het Osmaanse Rijk dat zich ontwikkelde van een klein vorstendom in Noord West Anatolië in de veertiende eeuw tot een wereldrijk dat zich in de eeuwen daarna uitstrekte over drie continenten. Het woord ‘Osmaans’ is afgeleid van de naam Osman, de grondlegger van de dynastie die het Rijk bestuurde. Kenmerkend voor het Osmaans, dat overigens een duidelijke ontwikkeling doormaakte door de eeuwen heen, was dat het geschreven werd in het Arabische schrift en dat het, in de meest uitgewerkte, verheven stijl, een schat aan leenwoorden en leenconstructies uit het Arabisch en het Perzisch bevatte. Met het uiteenvallen van het Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog en de komst van de Republiek Turkije kwam er ook een eind aan het Osmaans als specifieke variant van het Turks: het Arabische alfabet werd afgeschaft in 1928 (en vervangen door een aangepast Latijns alfabet) en de schrijftaal werd onderworpen aan een proces van zuivering en vernieuwing.

Leerdoelen

Vanaf week twee (donderdag 20 september) worden eenvoudige teksten in het Osmaans gelezen (in een oplopende moeilijkheidsgraad). Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan Arabische en Perzische (lexicale en grammaticale) elementen in het Osmaans. De student leest daarnaast een beperkte hoeveelheid secundaire literatuur over het Osmaans als (cultuur)taal.
Doel van de cursus is het ontwikkelen van een graad van leesvaardigheid die de student in staat stelt eenvoudige Osmaans-Turkse teksten te begrijpen (door teksten te translitereren en te vertalen en grammaticale aspecten te analyseren). Deze cursus vormt een onderdeel van het taaltraject Turks waartoe ook de cursussen Beginner's Turkish 1 & 2, Pre-Intermediate Turkish, Turkish through Media en Intermediate Turkish behoren.
Ook in de cursussen Seminar 1-3 en bij het schrijven van het BA-eindwerkstuk kan met Turkstalig materiaal worden gewerkt. Tezamen leiden al deze cursussen tot een grondige kennis van de grammatica en gesproken vormen van de belangrijkste fasen van de in het betreffende taalgebied gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Onderdeel Weging
Deeltoets 1 Toetsing van kennis van het Arabische schrift aan het einde van week 1 10%
Deeltoets 2 Actieve deelname aan het college blijkende uit het per email voor aanvang van het college inleveren van het opgegeven huiswerk (inclusief de speciale opdrachten) en actieve bijdrages aan het college 50%
Deeltoets 3 (eindtoets) Schriftelijk tentamen bestaande uit het translitereren en vertalen van korte tekstfragmenten (zowel reeds gelezen als nieuw tekstmateriaal) en het beantwoorden van vragen over grammaticale aspecten van de teksten 40%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen deeltoets 3 kan worden herkanst en geldt dan weer voor 40%.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Syllabus (digitaal beschikbaar bij de docent)

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie De Vrieshof.

Opmerkingen

Bij aanvang van de cursus zal de student een werkrooster en lesmateriaal overhandigd worden.

Deze cursus kan in het Engels gegeven worden.

Let erop dat de aanvullende informatie cursussen in zijn geheel deel uitmaakt van deze cursusbeschrijving.