Prospectus

nl en

Writing/Grammar 1B - Language Acquisition I

Course
2023-2024

Toegangseisen

De schrijfvaardigheid van de deelnemers moet liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader. Dit college is toegankelijk voor de reguliere studenten Nederlandkunde/Dutch Studies en – als er plaats is – uitwisselingsstudenten Neerlandistiek.
Voor dit college is het noodzakelijk om parallel ook het college Lezen/Woordenschat 1B te volgen, of het benodigde niveau al te hebben.

Beschrijving

Schrijven
In dit college komen verschillende aspecten van het schrijven aan bod: formeel schrijven, opbouw van een brief, van een betoog, schrijfstijl, etc.

Grammatica
De kennis van de basisgrammatica van het Nederlands wordt herhaald en uitgebreid. Er wordt veel geoefend en de grammatica wordt direct toegepast in de wekelijkse schrijfopdrachten.

Leerdoelen

 • In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar het niveau B1.

 • Bovendien leren de cursisten andere belangrijke aspecten van het schrijven: De opbouw van een brief of een betoog, spelling, gebruik van woordenboeken etc.

 • De belangrijkste grammaticale regels kunnen worden toegepast.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Grammatica

 • twee schriftelijke tentamens, één halverwege het semester, één aan het eind ervan. Ieder tentamen gaat over de helft van de stof. (ieder 25%).

Schrijven

 • De schrijfopdrachten die als huiswerk worden opgegeven (10%)

 • tentamen Schrijven na afloop van het semester (40%).
  Dit tentamen bestaat uit zinnen die aangevuld moeten worden en enkele korte schrijfopdrachten. In de schrijfopdrachten mag het aantal fouten niet meer zijn dan 13% van het aantal woorden.
  Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, waarbij als aanvullende eis geldt dat beide grammaticatentamens én het schrijftentamen voldoende (minimaal 5,5) moeten zijn.

Herkansing

Voor alle tentamens is een herkansing mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Dina Bouman-Noordermeer (2019) Beter Nederlands, Een inleiding, Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Zesde, herziene druk. Bussum: Coutinho.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

N.v.t.