Prospectus

nl en

Language and media

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen toegangseisen.

Beschrijving

In een tijd waarin sommige politici voor hun verkiezingscampagne niet veel meer nodig lijken te hebben dan Twitter is het belangrijk de wisselwerking tussen medium, taal en genre te begrijpen. Als een medium of de gebruikersgroep van een medium verandert, dan veranderen taal en taalgebruik mee. Dit heeft ook gevolgen voor de manier waarop journalisten van traditionele media en genres hun taal gebruiken. In deze cursus onderzoeken we de wisselwerking tussen media, taal en genre dan ook vanuit twee verschillende invalshoeken: in blok 3 staat de invloed van medium en genre op taal en taalgebruik centraal, in blok 4 staan de talige keuzes van de journalist centraal.

In het eerste deel van de cursus draait het om vragen als: Verandert (verloedert?) het Nederlands door de digitale media? Hoe beïnvloeden media formuleringskeuzes? Wat is de verhouding tussen media, genre en register? Hoe verhoudt de stijl van hiphopteksten zich tot die van literaire teksten? Is er een aanwijsbaar verschil in bijvoorbeeld grammatica en woordgebruik tussen genres in de literatuur? We gaan op deze vragen in en behandelen daarbij de methodologische eisen waaraan een onderzoek moet voldoen. Daarbij gebruiken we digitale tekstcorpora en bekijken we welke tools er zijn voor het doorzoeken, annoteren en analyseren van die teksten en gegevens. De opgedane kennis en vaardigheden worden toegepast in kleine onderzoekjes die moeten bijdragen aan ons inzicht in de relatie tussen taal en media.

In het tweede deel van de cursus draait het om de rol van taal bij vragen als: Hoe komt het dat bepaalde thema’s wel het nieuws halen en andere niet? En kun je, bijvoorbeeld als politicus, invloed uitoefenen op het halen van het nieuws door je boodschap strategisch te formuleren? Andersom gaan we in op de invloed van media op de publieke en politieke agenda aan de hand van mediahypes. Verder bestuderen we literatuur over objectiviteit (is dat eigenlijk wel haalbaar?), onderzoeken we welke talige strategieën journalisten gebruiken om hun teksten te subjectiveren, en gaan we in op framing. Tot slot bespreken we de methodologie die nodig is om een eigen onderzoekje uit te voeren, waarmee dit deel van de cursus wordt afgesloten.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

  • inzichten met betrekking tot de wisselwerking tussen taal, taalgebruik, genre en medium herkennen, benoemen en beschrijven;

  • inzichten herkennen, benoemen en beschrijven met betrekking tot de digitale data, infrastructuur en onderzoeksmethoden die beschikbaar zijn om de relatie tussen taal en media te onderzoeken;

  • inzichten herkennen, benoemen en beschrijven met betrekking tot de taalkeuzes waarmee een journalist te maken heeft, met betrekking tot de vraag hoe die keuzes gevolgen hebben voor objectiviteit, nieuwswaardigheid en agenda setting en met betrekking tot de methodologie van media content analysis;

  • onder begeleiding een onderzoeksvraag over taal en media formuleren, een klein onderzoeksplan maken, het onderzoek uitvoeren met gebruikmaking van digitale data en tools en bijbehorende onderzoeksmethoden en hierover schriftelijk rapporteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee kleine papers (het eerste na blok 3 en het tweede na blok 4).

Weging

Beide papers tellen even zwaar. Voor beide papers moet minimaal een 5,5 worden gehaald.

Herkansing

Beide papers kunnen worden herkanst. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het paper wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het paper plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Zie Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.