Prospectus

nl en

Taal sociaal

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In deze cursus staat de sociale dimensie van taal centraal. De leidende gedachte is dat taal niet alleen bestudeerd moet worden als een intern, grammaticaal regelsysteem, maar ook als een extern systeem van sociale conventies en met sociale relevantie. Studenten krijgen aan de hand van enkele casussen uit het Nederlands inzicht in taal als een complex verschijnsel dat bepaald wordt door zowel interne als externe factoren. Het vertrekpunt is de diachrone en regionale variatie van het Nederlands: twee onderwerpen die aansluiten bij de cursus Geschiedenis van het Nederlands. Vandaaruit werkt de cursus toe naar de sociale dimensie van taal, waarbij vooral actuele sociolinguïstische thema’s centraal staan zoals identiteit, gender, stijl, ideologie en taalnormen, meertaligheid, taalcontact en taalbeleid. Daarnaast wordt in deze cursus aandacht besteed aan nauw verwante talen als Fries en Afrikaans.

Leerdoelen

Na afronding van dit college kun je:

 • mondeling en schriftelijk rapporteren over de sociale dimensie van taal en over soorten taalvariatie (regionaal, sociaal (ook gender), etnisch) en hier voorbeelden van geven uit het Nederlands;

 • aan de hand van een casus uit het Nederlands demonstreren dat taal meer is dan alleen een grammaticaal systeem;

 • kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit taalvariatie-onderzoek interpreteren en wegen;

 • reflecteren over taalideologieën, normkwesties en taalbeleidskwesties met behulp van de aangeleerde begrippen en termen;

 • reflecteren over kwesties van meertaligheid, contact en diversiteit met behulp van de aangeleerde begrippen en termen;

 • een onderzoeksvraag formuleren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open invulvragen (70%)

 • Groepsopdracht (20%)

 • Mondelinge groepspresentatie (10%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van de deelcijfers. Voor het tentamen en de groepsopdracht moet minimaal een 5,5 gehaald zijn.

Herkansing

Het tentamen en de groepsopdracht kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur komt op Brightspace te staan.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.