Prospectus

nl en

Specialisatietentamen Media

Course
2023-2024

Toegangseisen

Alle verplichte vakken uit het curriculum media zijn doorlopen, evenals tenminste twee specialisatiewerkgroepen uit het mediatrack. Een gelijkwaardig pre-master traject geeft ook toegang tot het tentamen.

Beschrijving

Het specialisatietentamen geeft deelnemers de mogelijkheid om zich op zelfstandige basis te oriënteren in de belangrijkste onderzoeksartikelen en (delen van) boeken naar de relatie tussen Nederlandse taal en media, en Nederlandse literatuur en media. De leeslijst bevat een selectie van klassieke teksten in het onderzoek naar de impact van media op onze taal en literatuur, maar ook van de state of the art in het onderzoek naar Nederlandse taal, media en literatuur.

Van deelnemers wordt een gedegen zelfstudie van de volledige leeslijst verwacht. Deelnemers dienen zich te bekwamen in het zelfstandig analyseren en synthetiseren van de belangrijkste inzichten uit deze artikelen en hoofdstukken. Bovendien wordt van deelnemers verwacht dat ze leren om verbanden te trekken tussen de verschillende teksten en die verbanden schriftelijk kunnen aanstippen en uitleggen. Tot slot wordt van deelnemers verwacht dat ze zich kritisch kunnen verhouden tot deze teksten.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de moderne mediatheorie in relatie tot Nederlandse letterkunde, taalkunde en taalbeheersing.

  • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover schriftelijk vragen kunnen beantwoorden.

  • Je oefenen in verband leggen tussen mediatheoretische teksten die betrekking hebben op letterkunde, taalkunde en taalbeheersing.

  • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het specialisatietentamen kan worden afgelegd in het eerste semester in de reguliere tentamenperiode, dus in januari. De herkansing is in de tentamenperiode van het tweede semester, dus in juni. De student mag ervoor kiezen alleen deel te nemen aan de herkansing in juni.

De docent maakt bekend wanneer het mondelinge tentamen zal plaatsvinden. Zie ook My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie. Er vinden geen werk- of hoorcolleges plaats.

Toetsing en weging

Toetsing

Mondeling tentamen

Weging

100%. Het cijfer moet minimaal een 5.5 zijn

Herkansing

Herkansing is mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • De leeslijst wordt ieder semester heroverwogen om dicht op de actualiteit van het lopend onderzoek te blijven.

  • De leeslijst wordt uiterlijk aan het begin van het semester bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Daarnaast dient de student zich per mail aan te melden bij Dr. B.K. Ieven.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.