Prospectus

nl en

Specialisatietentamen Moderne Letterkunde

Course
2023-2024

Toegangseisen

Alle verplichte vakken uit de BA Nederlandse Taal- en Cultuur zijn doorlopen, evenals tenminste twee specialisatiewerkgroepen Moderne Letterkunde. Een gelijkwaardig pre-master traject geeft ook toegang tot het tentamen.

Beschrijving

Bij het tentamen wordt in de eerste plaats gevraagd naar benaderingswijzen en methoden die worden voorgesteld en toegepast in deze artikelen. Je hoeft dus niet ieder details uit de werken te onthouden, maar het is wel van groot belang dat je verbanden kan leggen tussen de verschillende teksten. Ook vinden we het belangrijk dat je je er een mening over vormt: welke voor- en nadelen kleven er aan bepaalde benaderingswijzen?

Verder veronderstellen we de stof van de letterkunde vakken van de BA Nederlandse taal- en cultuur bekend. Zowel het handboek Literatuur in de wereld als Vaessens’ Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur maken deel uit van de stof van dit tentamen, evenals de primaire literatuur die je in je opleiding hebt gelezen. Bij de voorbereidingstijd is rekening gehouden het bestuderen van je aantekeningen daarover.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden en benaderingen van de moderne Nederlandse letterkunde, en de samenhang daartussen.

  • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover mondeling vragen kunnen beantwoorden.

  • Je oefenen in verband leggen tussen primaire, fictionele teksten en secundaire en theoretische teksten.

  • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het specialisatietentamen kan worden afgelegd in het eerste semester in de reguliere tentamenperiode, dus in januari. De herkansing is in de tentamenperiode van het tweede semester, dus in juni. De student mag ervoor kiezen alleen deel te nemen aan de herkansing in juni.

De docent maakt bekend wanneer het mondelinge tentamen zal plaatsvinden. Zie ook My Timetable.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie, met twee seminars om vragen te stellen over de stof. De data van de seminars worden bekendgemaakt op de Brightspacepagina van het specialisatietentamen Moderne Nederlandse Letterkunde.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen.

Weging

100%. Het cijfer moet minimaal een 5.5 zijn

Herkansing

Herkansing is mogelijk.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • De leeslijst wordt ieder semester heroverwogen om dicht op de actualiteit van het lopend onderzoek te blijven.

  • De leeslijst wordt uiterlijk aan het begin van het semester bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap (Login | Universiteit Leiden) is verplicht.
Daarnaast dient de student zich per mail aan te melden bij Dr. E.A. Op de Beek.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.