Prospectus

nl en

Specialisatietentamen Taalbeheersing

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Zoals je in je bacheloropleiding hebt kunnen ervaren, biedt taalbeheersing een veelheid aan perspectieven op communicatie. Deze leeslijst geeft een verdieping van een aantal belangrijke deelgebieden van de taalbeheersing, die in de bachelor aan bod zijn geweest, zoals pragmatiek, stilistiek, retorica, argumentatie en persuasieonderzoek. Ook vakgeschiedenis van de neerlandistiek vormt een onderdeel van de leeslijst. Deze lijst bevat zowel boeken als artikelen; veelal zijn de boeken wat algemener van aard en wordt in de artikelen op een specifiek onderwerp ingezoomd.

Bij het bestuderen van de lijst zijn de volgende zaken van belang. In het algemeen geldt: het gaat om de hoofdlijn. Wanneer er wordt gerapporteerd over onderzoek betekent dat: Welke onderzoeksvraag wordt door de onderzoeker(s) beantwoord? Hoe luidt het antwoord en welke motivering wordt daarvoor gegeven? Stel je bij het lezen kritisch op. Ben je overtuigd door het onderzoek? Is de motivering consistent? Ziet de onderzoeker iets over het hoofd? En kun je verbanden leggen met (inzichten uit) andere publicaties van de literatuurlijst?

Leerdoelen

Na afronding kun je:

  • Zelfstandig wetenschappelijke literatuur bestuderen op een aantal belangrijke deelgebieden van de taalbeheersing;

  • De essentie van die literatuur in eigen woorden uitleggen.

Rooster

Het specialisatietentamen kan worden afgelegd in het eerste semester in de reguliere tentamenperiode, dus in januari. De herkansing is in de tentamenperiode van het tweede semester, dus in juni. De student mag ervoor kiezen alleen deel te nemen aan de herkansing in juni.

De docent maakt bekend wanneer het mondelinge tentamen zal plaatsvinden. Zie ook My Timetable.

Onderwijsvorm

Geen college; zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Mondeling tentamen (100%)

  • Het cijfer moet minimaal een 5,5 zijn.

Weging

Zie hierboven.

Herkansing

De herkansing vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de eerste kans. Het tentamen in mei/juni geldt als herkansing voor het tentamen in januari. Bij een onvoldoende in juni kan het tentamen eenmaal worden herkanst, later in de tentamenperiode.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuurlijst wordt uiterlijk aan het begin van het semester bekend gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Het is verplicht je in te schrijven via My Studymap én daarmee ingeschreven te staan voor de Brightspacemodule die bij het tentamen hoort, want alle communicatie over de precieze gang van zaken verloopt via dit kanaal. De deadline voor inschrijven is 1 december als je het tentamen in januari wil afleggen en 1 mei voor het tentamen in juni. (Het precieze tentamenmoment krijg je kort na het verstrijken van de deadline via Brightspace te horen).

Let op: zorg ervoor dat je bij de Brightspacemodule ingeschreven staat van het semester waarin je het tentamen doet, te herkennen aan de toevoeging S1 of S2.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Geen.