Prospectus

nl en

BA Thesis (Nederlandse Taal & Cultuur)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Studenten die voor hun werkstuk kwantitatief onderzoek willen gaan doen, dienen Statistics for the Humanities Statistics I te volgen of te hebben gevolgd. Deze cursus wordt meegeteld als gebonden keuzevak bij een aanpalende opleiding en kan dus deel uitmaken van je bachelorprogramma Nederlandse taal en cultuur.

Beschrijving

De BA Nederlandse taal en cultuur wordt afgerond met een BA-eindwerkstuk. In dit werkstuk doet de student onder begeleiding van een docent van de opleiding schriftelijk verslag van een onderzoek naar een zelfgekozen onderwerp binnen de gekozen specialisatie. In het bacheloreindwerkstuk komen de onderzoeksvaardigheden samen die de student gedurende het programma van de bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur heeft ontwikkeld.

Bij het schrijven van het BA-eindwerkstuk dienen studenten zowel rekening te houden met de facultaire richtlijnen als met de afstudeerprocedure van de opleiding.

  • De facultaire richtlijnen: Regeling BA-eindwerkstuk.

  • De afstudeerprocedure van de opleiding: De richtlijnen die zijn opgesteld door de examencommissie zijn bindend. Je levert de definitieve versie van het BA-eindwerkstuk per e-mail in bij je begeleider en tweede lezer. Daarbij zet je het e-mailadres van de BAthesis@hum.leidenuniv.nl in cc. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vraen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer.

Leerdoelen

Uit het eindwerkstuk moet onder meer blijken dat de student in staat is:
a) onder begeleiding een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren die getuigt van inzicht in de wetenschappelijke vragen en de belangrijkste opvattingen binnen het vakgebied;
b) op een synthetische en inzichtelijke manier wetenschappelijke literatuur te bespreken;
c) basisbegrippen en -methoden op een inzichtelijke wijze toe te passen op een beperkte verzameling van - al dan niet tijdens veldonderzoek vergaard – primaire bronnen en/of gegevens
d) helder en correct te formuleren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.
Studenten dienen deel te nemen aan het Seminar BA-eindwerkstuk. Hiervoor schrijven zij zich in via MyStudyMap.

Onderwijsvorm

Zelfstudie, deelname aan het Seminar BA-eindwerkstuk en werkbesprekingen met de begeleider(s).

Toetsing en weging

Toetsing

Het eindwerkstuk wordt beoordeeld op ten minste de volgende aspecten:
a. een adequate formulering en operationalisering van de probleemstelling;
b. een adequate verwerking en analyse van wetenschappelijke literatuur;
c. een adequate verwerking en analyse van bronnenmateriaal en/of gegevensverzameling
d. taalgebruik, opbouw en vormgeving

Semester 1: Een complete eerste versie van het eindwerkstuk dient (in verband met het kerstreces) uiterlijk 1 december 2023 ingeleverd te zijn. De definitieve versie moet uiterlijk 15 januari 2024 zijn ingeleverd. De deadlines zijn niet onderhandelbaar.
Semester 2: Een complete eerste versie van het eindwerkstuk dient uiterlijk 1 juni 2024 ingeleverd te zijn. De definitieve versie moet uiterlijk 15 juni 2024 zijn ingeleverd. De deadlines zijn niet onderhandelbaar.

Weging

BA-eindwerkstuk: 100%

Herkansing

Indien de definitieve versie met een onvoldoende is beoordeeld, kan het eindwerkstuk worden herkanst. De student dient afspraken te maken over het vervolg met de begeleider. De uiterste inleverdata voor de herkansing zijn:

  • Semester 1: 28 februari

  • Semester 2: 31 augustus

Let op: de datum waarop de herkansing wordt ingeleverd kan gevolgen hebben voor de start met een master. In de maanden juli en augustus en tijdens het kerstreces hebben studenten geen recht op begeleiding.

Inzage en nabespreking

Op verzoek van de student

Literatuurlijst

n.v.t.

Inschrijven

Studenten schrijven zich alleen in voor het Seminar BA-eindwerkstuk van hun specialisatie. Dit geldt zowel voor studenten die hun eindwerkstuk in semester 1 schrijven als voor studenten die hun eindwerkstuk in semester 2 schrijven.

Je levert de definitieve versie van het BA-eindwerkstuk per e-mail in bij je begeleider en tweede lezer. Daarbij zet je het e-mailadres van de BAthesis@hum.leidenuniv.nl in cc. Indien de begeleider en/of de tweede lezer om een papieren exemplaar vragen dien je een papieren exemplaar in te leveren bij de begeleider en/of tweede lezer.

Aanmelddeadlines bij de sectie:

  • Voor schrijven in semester 1: 31 juli

  • Voor schrijven in semester 2: 30 november

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de scriptiebegeleider of de studiecoördinator.

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Reuvensplaats

Opmerkingen

-