Prospectus

nl en

Practising Religious Studies

Course
2023-2024

Toegangseisen

Propedeuse Religiewetenschappen.

Dit college is alleen toegankelijk voor derdejaars studenten van de BA Religiewetenschappen.

Beschrijving

“Practicing Religious Studies” is een academische project- cursus waarbij studenten zowel individueel als in groepsverband een bijdrage leveren aan het oplossen van actuele maatschappelijke vraagstukken en/of werken aan een casus die is ingebracht door een externe opdrachtgever (bijvoorbeeld overheid, media, musea, onderzoeksbureau of bedrijfsleven, non-profit organisatie).

In 2023 wordt deze cursus door Dr E.M. de Boer gegeven en zullen studenten werken aan een opdracht in Leiden die we samen ontwikkelen met het platform ‘Leren met de Stad’. De samenwerking is erop gericht om in samenspraak met bewoners aan de slag te gaan met urgente vraagstukken uit de stad.

Leerdoelen

Aan het eind van deze collegereeks zijn studenten in staat om:

 • te beargumenteren hoe bepaalde religiewetenschappelijke concepten en uitgangspunten in verband kunnen worden gebracht met maatschappelijke fenomenen;

 • vast te stellen welke informatie, activiteiten en bronnen vanuit religiewetenschappelijk oogpunt relevant zijn voor de beantwoording van een vraag;

 • vakwetenschappelijke literatuur analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • een eigen onderzoekspositie te bepalen binnen de religiewetenschappen en deze te verdedigen;

 • verworven onderzoeksvaardigheden ook buiten het eigen vakgebied in te zetten;

 • fundamentele en kritische vragen te stellen en creatieve wendingen in te brengen in discussies;

 • constructieve feedback te geven aan groepsleden;

 • reflecteren op de eigen bijdrage aan een groepsdiscussie of groepsopdracht;

 • een plan van aanpak voor te stellen (voor een werkstuk, presentatie of gezamenlijk project);

 • een overtuigende en inspirerende mondelinge presentatie te geven over de resultaten van een project;
  Al deze vaardigheden zijn zogenaamde “transferable skills” die u nodig heeft in (de
  meeste) banen na uw studie. Bovendien kunnen opdrachten gebruikt worden voor het opbouwen van een portfolio.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld aan de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer afwezig zijn kan tot toekenning van een onvoldoende voor (onderdelen van) de cursus leiden.

Toetsing en weging

De toetsing vindt plaats op basis van de volgende drie elementen

 1. Tussentijdse Opdrachten: 30%
 2. Mondelinge (groeps-)presentaties: 20%
 3. Eindwerkstuk: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Indien het eindcijfer onvoldoende is (lager dan een zes), mogen studenten binnen een termijn van 2 weken een herschreven versie van het eindwerkstuk indienen.

Literatuurlijst

Voor het college wordt gebruik gemaakt van:

 • Nader bekend te maken literatuur

Inschrijven

Via MyStudyMap is verplicht. Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof

Opmerkingen

-