Prospectus

nl en

Russian Poetry and Short Stories

Course
2023-2024

Toegangseisen

Kennis van het Russisch (B1-niveau).

Beschrijving

Na het overzicht van de Russische literatuurgeschiedenis in het eerste jaar staat in dit college de analyse van literaire werken centraal, i.h.b. de poëzie van de negentiende en twintigste eeuw: gedichten van o.a. Puškin, Lermontov, Tjutčev, Fet en anderen. In de laatste zes colleges staan het korte verhaal en de proza-analyse centraal (met een uitstapje naar filmanalyse): Puškin, Tolstoj, Čechov, Turgenev, Bunin en Brjusov. De teksten worden, na thuis te zijn voorbereid, op het college gedetailleerd behandeld, waarbij voor de periode, het genre en de dichter specifieke technische aspecten besproken worden (stijlmiddelen, beeldspraak, ritme/metrum, eufonische opbouw etc.). Bij de bespreking van prozawerken komen ook verteltheoretische aspecten aan de orde. Ook wordt ingegaan op problemen van periodisering. De op het college besproken teksten zijn van te voren in het Russisch gelezen.

Leerdoelen

 • Verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de Russische poëzie en het Russisch proza van de negentiende en de twintigste eeuw;

 • Verkrijgen van vaardigheid in het analyseren van gedichten en verhalen;

 • Verder ontwikkelen Russische leesvaardigheid;

 • Optimaliseren van schriftelijke vaardigheden, i.h.b. verslag doen van eigen onderzoek;

 • Leren vinden van relevante (secundaire) literatuur en daar kritisch mee om kunnen gaan.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege. Aanwezigheid is verplicht.

In de loop van het college doet iedere deelnemer twee schriftelijke opdrachten:
1) een document met materiaal voor een “Leids muurgedicht” + een voordracht van het gedicht in kwestie (aangeleverd als video of geluidsopname ia Brightspace);
2) een werkstuk over de ontstaans- en publicatiegeschiedenis en receptie (in de breedste zin van het woord) van één concreet verhaal of novelle.

De laatste opdracht moeten worden vormgegeven – in de beoordeling wordt daar ook rekening mee gehouden – als een kleine scriptie “met alles erop en eraan”: titelpagina, overdachte indeling, correcte wijze van citeren etc. Het Nederlands is verzorgd. De beoordeling weegt mee bij de vaststelling van het eindcijfer (zie toetsing).

Daarnaast maken de studenten voor het poëziegedeelte elke week een vertaling. Deze hoeft niet “mooi” te zijn, maar wel zo correct mogelijk. De vertalingen worden niet apart beoordeeld, noch uitgebreid behandeld op college, maar moeten wel op tijd worden ingeleverd. Over de verhalen die voor het prozagedeelte worden gelezen wordt elke week een kort (schriftelijk) leestestje gehouden. Voor deze testjes geldt alleen het oordeel “voldaan” of niet “voldaan”. Wie er niet in slaagt 70% van deze testjes te halen, krijgt een afsluitende schriftelijke leestest op het tentamen. Deadline voor vertalingen en kleinere opdrachten: dinsdag om 18.00 uur (via Brightspace)
Tenslotte geven alle deelnemers een mondelinge presentatie (kritische bespreking van wetenschappelijk artikel).

Toetsing en weging

Toetsing

Het college wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Eindcijfer wordt bepaald aan de hand van 2 papers, het tentamen, een mondelinge presentatie over een wetenschappelijk artikel en getoonde inzet tijdens college en performance bij de kleinere opdrachten

Weging

*Schriftelijke opdrachten 50 % ( twee keer 25%)
*Tentamen 30%
*Mondelinge presentatie 10%
*Inzet en opdrachten 10%

Voor geen van deze onderdelen mag het cijfer lager liggen dan een 5,5. Wie er niet in slaagt alle onderdelen af te ronden voor 1 september 2021, dient het vak opnieuw te volgen in het nieuwe studiejaar.

Voor de schriftelijke opdrachten geldt een strenge deadline. Voor elke 24 uur dat de opdracht te laat wordt ingeleverd, wordt 0,5 in mindering gebracht op het cijfer voor deze opdracht. Te laat inleveren kan tot een week na de deadline; een werkstuk dat meer dan een week te laat wordt ingeleverd geldt als de officiële herkansing voor dat onderdeel. Deadline voor een “herkansingspaper” is drie weken na de oorspronkelijke deadline waarna dezelfde 0,5-aftrek regeling in werking treedt. De schriftelijke opdrachten dienen via Brightspace te worden ingeleverd.

Herkansing

Herkansing voor alle onderdelen behalve voor de mondelinge presentatie en inzet/opdrachten. Cijfers voor deze onderdelen kunnen gecompenseerd worden.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Michael Wachtel, The Cambridge Introduction to Russian Poetry (Cambridge: Cambridge UP, 2004). Online via catalogus UB.

 • Van Poesjkin tot Teffi. 18 geannoteerde verhalen uit de Russische literatuur, red. Otto Boele en Ben Dhooge, (Amsterdam: Pegasus, 2020).

 • Diverse wetenschappelijke artikelen (Brightspace)

 • Diverse gedichten (Brightspace)

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.