Prospectus

nl en

Modern Russian Linguistics

Course
2023-2024

Toegangseisen

De verplichte taalkunde- en taalvaardigheidsonderdelen Russisch tot en met het tweede jaar moeten behaald zijn.

Beschrijving

Deze cursus richt zich op het bestuderen van verschillende aspecten van de moderne Russische taal, met een bijzondere focus op het doen van eigen taalkundig onderzoek.
In het eerste blok worden aan de hand van literatuur aspecten van de recente Russische taalkunde behandeld. In dit eerste blok zal de nadruk liggen op het leren lezen en begrijpen van (niet eenvoudige) wetenschappelijke teksten en kritisch reflecteren op onderzoeksmethoden.
Het tweede blok is gericht op het leren verrichten van eigen onderzoek, met name met behulp van het Russisch Nationaal Corpus. Een aantal morfologische, syntactische en semantische fenomenen uit de Russische taal zal worden uitgelicht, en door middel van kleine onderzoeksopdrachten leren de studenten zich uiteen te zetten met de theorie, methodologie en dataverzameling en –analyse voor deze onderwerpen.
Een overzicht van de te behandelen en te lezen stof en de opdrachten per week zal op Brightspace te vinden zijn voor aanvang van het onderdeel.

Leerdoelen

  • Het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in enkele thema’s binnen de moderne Russische taalkunde.

  • Het verwerven van (verdere) vaardigheid in het lezen van Russische en Engelse wetenschappelijke teksten.

  • Het leren onderzoek doen op het gebied van de moderne Russische taalkunde.
    De cursus is het derde deel van de leerlijn taalkunde binnen Russische studies, en complementeert de vakken Sociolinguïstiek van Rusland (jaar 1) en Geschiedenis van de Russische taal (jaar 2).

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege.
    Deelname is verplicht en regelmatig wordt huiswerk gemaakt. Daarnaast houdt elke student aan het eind van het eerste blok een referaat over een gelezen artikel. Het onderdeel wordt afgesloten met een werkstuk over een in overleg met de docent gekozen onderwerp. In het laatste college houdt de student een presentatie over de opzet van het werkstuk.

Toetsing en weging

Toetsing en weging

Om voor een voldoende eindcijfer in aanmerking te komen moet de student voldaan hebben aan de voorwaarden:

Aanwezigheidsplicht (max. 2x missen)
Presentatie
Onderzoeksopdracht(en)
Werkstuk (100% van het cijfer)

De presentatie en de onderzoeksopdracht(en) zijn praktische oefeningen die voldoende moeten worden gemaakt. Ze kunnen niet herkanst worden.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc.: Onderwijsadministratie Reuvensplaats.

Opmerkingen

Niet van toepassing.