Prospectus

nl en

The Invention of the German Culture: Literature from 1700 till 1914

Course
2023-2024

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ECTS aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald.

Beschrijving

In dit college worden werken uit de Duitstalige literaire canon behandeld. De student maakt kennis met de belangrijkste literaire stromingen tussen 1700 en 1920, alsmede hun inbedding in de politieke en sociale ontwikkelingen. Uitgangspunt bij dit college is een geïntegreerde aanpak van Duitse geschiedenis (culturele en sociale geschiedenis), Landeskunde (de actuele politiek en sociale structuur van het Duitse taalgebied) en literatuurgeschiedenis. Het gaat hierbij niet alleen om het aanbrengen van feitenkennis uit handboeken, maar ook om het plaatsen van teksten in hun context.

De lectuur van primaire teksten en de handboeken (zie literatuur) wordt door het hoor- en werkcollege begeleid. Dit houdt in dat de primaire teksten vóór het hoorcollege bestudeerd moeten zijn om het met succes te kunnen volgen. Daarnaast wordt een gedeelte als werkcollege gehouden.

Leerdoelen

De student

  • beschikt aan het einde van de cursus over kennis van een representatieve keuze uit de literaire kanon van de Duitstalige literatuur tussen 1700 en 1920;

  • kan literaire teksten in hun sociaal-historische en politieke context plaatsen;

  • is in staat literaire teksten op grond van formele en inhoudelijke kenmerken in een bepaalde periode of stroming te plaatsen;

  • kent de kenmerken van bepaalde periodes of stromingen en kan deze chronologisch of historisch plaatsen;

  • kan de historische ontwikkeling van de opvatting over bepaalde genres schetsen en aan de hand van literaire teksten aantonen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Tussentijdse opdrachten en tentamen.

Weging

  • Tussentijdse opdrachten: 20%

  • Tentamen: 80%

Herkansing

Tentamen kan worden herkanst

Inzage en nabespreking

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Literatuurlijst

  • Sandra Richter (2019): Eine Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur. München: C. Bertelsmann Verlag.

Primaire en aanvullende literatuur wordt via Brightspace ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de study advisor voor overige vragen.

Opmerkingen