Prospectus

nl en

The Rise of Nationalism, 1776-1848

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De natiestaat ontstond tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie. Binnen enkele decennia ontstonden er tientallen, vaak tijdelijke natiestaten, zowel in Europa als op het Amerikaanse continent. De grenzen van deze staten lagen nog allesbehalve vast. Nationalisme was in deze tijd nog vooral gericht op de erkenning van de soevereiniteit van de natie en was vrijwel niet etnisch of cultureel van karakter. Dit veranderde tijdens de Romantiek, de periode van circa 1815-1848, toen overal in de Westerse wereld schrijvers, kunstenaars en wetenschappers een nationale cultuur creërden, met een eigen glorieus verleden en historisch erfgoed dat behouden diende te blijven. Dit Romantische nationalisme lag mede aan de basis van de revoluties van 1848, die uiteindelijk bijna overal op een mislukking zouden uitlopen. In dit college zullen wij bestuderen hoe in de roerige periode tussen 1776 en 1848 zowel de natiestaat ontstond als ook het culturele nationalisme werd uitgevonden. In het eerste deel van het college zullen we ingaan op de geschiedenis van het nationalisme tussen 1776-1848. In de tweede helft van het semester presenteren de studenten de voorlopige bevindingen van hun eigen onderzoek over een (in overleg met de docent) zelfgekozen onderwerp.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft inzicht verworven in het ontstaan van de natiestaat in de periode 1776-1848;

 • 9) heeft inzicht verworven in het ontstaan van het cultureel nationalisme;

 • 10) heeft kennis opgedaan van de verschillende historische benaderingen om nationalisme en natiestaatvorming te bestuderen;

 • 11) heeft kennis opgedaan van een in overleg zelf te kiezen casus.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dient je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)

getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 3-4, 10-11

 • Participatie en tussentijdse opdrachten

getoetste leerdoelen: 5, 6-10

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie en tussentijdse opdrachten: 20 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • De literatuur zal via Brightspace beschikbaar worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing