Prospectus

nl en

Gender and the Urban Experience, 1600-1850

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Economische Geschiedenis of Sociale Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Steden worden wel voorgesteld als plaatsen van moderniteit, de motor van de samenleving, hubs van kennis en innovatie, vrijheid en tolerantie, werkgelegenheid, onderwijs en sociale zekerheid. Maar steden zijn geen neutrale plaatsen. De manier waarop mannen en vrouwen deelnamen aan stedelijk leven, waarop zij woonden, werkten, en zich bewogen door de stedelijke ruimte werd bepaald door opvattingen over sekse. Deze opvattingen waren niet statisch, maar veranderden door de tijd heen. Volgens sommige historici voltrok zich in 18de en 19de eeuw een 'scheiding der sferen' en werd de publieke sfeer - de openbare ruimte, werk, politiek - het exclusieve domein van mannen terwijl de privésfeer - het huis, opvoeding en gezin - als domein van vrouwen werd voorgesteld. Andere historici hebben het idee van zo'n rigide scheiding sterk bekritiseerd. Het roept de vraag op langs welke lijnen in de vroegmoderne stad onderscheid werd gemaakt.

In dit college bestuderen we het dagelijks leven in de stad vanuit een genderperspectief. Aan de hand van thema’s als werk, burgerschap, (over)leven, trouwen, criminaliteit en het gebruik van stedelijke ruimte onderzoeken we of en op welke manier de economische en sociale werkelijkheid in de stad in de periode ca. 1600-1900 voor mannen en vrouwen verschilde.

In de eerste colleges verdiepen studenten zich in de actuele debatten en theoretische aspecten van stads- en gendergeschiedenis. Gezamenlijk bezoeken we het Leidse archief.

Daarna verrichten studenten op basis van primaire bronnen een probleemgestuurd onderzoek naar een thema uit de Leidse stadsgeschiedenis vanuit genderperspectief. Bronnen en bronnenkritiek worden tijdens het college besproken. Studenten presenteren hun onderzoek in een filmpje en schrijven een werkstuk. Bronnen die daarbij kunnen worden gebruikt zijn (bijvoorbeeld) rechterlijke archieven, notariële archieven (testamenten, contracten, getuigenverklaringen, boedelinventarissen), brieven, archieven van het stadsbestuur of bronnen op het gebied van werk en sociale voorzieningen in de stad.

Het college start met een entreetoets. De literatuur en opdracht voor de instaptoets worden uiterlijk een week voor het eerste college bekend gemaakt via Brightspace

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal;  klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

  1. verwerft kennis over de geschiedenis van sekseverhoudingen in de stad (1600-1900).
  1. verwerft kennis over, en kan reflecteren op recente debatten over gender binnen de sociaal-economische stadsgeschiedenis.
  1. begrijpt het concept van gender als analytische categorie
  1. kan op basis van primaire bronnen onderzoek uitvoeren naar een stadshistorisch onderwerp vanuit genderperspectief.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Entreetoets

getoetste leerdoelen: 8-11

 • Presentatie in video

 • getoetste leerdoelen: 3-5, 9-12*

 • Participatie

 • getoetste leerdoelen: 6, 9-11*

 • Opdrachten over de te lezen teksten

getoetste leerdoelen: 3, 9-11

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Entreetoets 5%

 • Presentatie in video: 15%

 • Participatie (inclusief tussentijdse opdrachten over de gelezen literatuur): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur en opdracht voor de instaptoets worden uiterlijk een week voor het eerste college bekend gemaakt via Brightspace. De opdracht moet voorafgaand aan het eerste college worden ingeleverd. Doel van deze instaptoets is om snel aan het werk te kunnen.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen