Prospectus

nl en

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften

Course
2023-2024

Toegangseisen

De kennis uit het vak Psychopathologie wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

Hoe kunnen we kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zoals gedragsproblemen, leerproblemen, emotionele en/of sociale problemen, optimaal laten functioneren en presteren in het onderwijs? Deze vraag staat centraal in deze cursus.

We behandelen verschillende interventies, die ingezet kunnen worden op school-, groeps- en/of individueel niveau. Het kritisch leren reflecteren op de kwaliteit van het wetenschappelijk effectonderzoek hierover is een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Na afloop heb je geleerd hoe je passende, evidence-based interventies kan selecteren, waarbij je ook rekening houdt met de sociale validiteit. Want hoe zorg je ervoor dat de school, leerkrachten/docenten en ouders/verzorgers op een actieve én positieve manier betrokken zijn bij de (interventie aan) leerlingen met speciale onderwijsbehoeften?

Met de academische vaardigheden en theoretische kennis die je opdoet, vormt deze cursus een belangrijke voorbereiding op de cursus Learning and Ongoing Evaluation of Learning, de stage en de arbeidsmarkt.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus kunnen studenten:

  • Uitleggen welke processen en factoren een rol kunnen spelen in leren en gedrag van kinderen met speciale onderwijsbehoeften in een reguliere onderwijssetting

  • Toelichten welke evidence-based interventies geschikt zijn voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften op school-, groeps- en individueel niveauwetenschappelijk bewijs voor effectieve interventies beoordelen, die het functioneren en presteren van kinderen met speciale onderwijsbehoeften kunnen bevorderen

  • Beschrijven hoe passende interventies voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften geselecteerd en geïmplementeerd kunnen worden binnen het Passend Onderwijs

  • Sociale, cognitieve en gedragsmatige benaderingen combineren, waarmee scholen het potentieel van hun leerlingen zo optimaal mogelijk kunnen realiseren.

Rooster

Het rooster van dit vak vind je in MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges.

Actief leren, zowel individueel als groepsgewijs, staat centraal. Doel is dat studenten door de docent en door elkaar worden uitgedaagd om kritisch te (leren) reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

Toetsing

Toetsing vindt plaats op twee manieren:

  • toepassing van de literatuur en collegestof door middel van een open boek tentamen;

  • kritische reflectie op bestaande literatuur door middel van een schrijfopdracht over een casus.

Het tentamen moet voldoende zijn (ten minste 5,5) en telt voor 2/3 mee in het eindcijfer. De schrijfopdracht telt voor 1/3 mee in de berekening van het eindcijfer. De schrijfopdracht bestaat uit een groepsonderdeel (85% van deelcijfer) en een individueel onderdeel (15% van deelcijfer). Het is verplicht om onvoldoende schrijfopdrachtonderdelen te herkansen (score lager dan 50% voor groepsonderdeel, of lager dan 10% voor individueel onderdeel). Voor een herkanste schrijfopdracht kan maximaal een score van 50% voor het groepsonderdeel en 10% voor het individuele deel behaald worden.
Het tentamen kan alleen herkanst worden bij een onvoldoende (= 5,4 en lager).

Voldoende deelcijfers hebben een geldigheidsduur van één jaar, dus kunnen worden meegenomen naar het collegejaar dat direct volgt op het collegejaar waarin het voldoende deelresultaat behaald is. Mocht het vak in zijn geheel dan niet behaald worden dan vervalt het voldoende deelresultaat en moet het vak in zijn geheel opnieuw gevolgd worden.

Brightspace

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Brightspace.

Literatuur

  • Boek: Mitchell, D., & Sutherland, D. (2022). Wat echt werkt: 29 evidence-based strategieën voor het onderwijs. Uitgeverij Pica. ISBN: 9789493209510

  • Verplichte artikelen worden via Brightspace bekend gemaakt.

Inschrijven voor vakken

Onderwijs
Studenten moeten zichzelf inschrijven voor alle onderwijseenheden (hoorcolleges, werkcolleges en practica) die zij willen volgen. Inschrijven kan tot uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan de start van de cursus via My Studymap.

Tentamens
Daarnaast is het voor alle studenten verplicht om zich voor elk tentamen in te schrijven én de inschrijving voor elk tentamen in My Studymap te bevestigen. Dit kan tot en met uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige voorinschrijving én bevestiging in My Studymap kun je helaas niet deelnemen aan het tentamen.

Lees zorgvuldig alle informatie over de procedures en deadlines voor het inschrijven voor vakken en tentamens.

Contact

dr. Suzanne Mol en Dr. H.M. Endedijk.