Prospectus

nl en

Democratic Parties – Party Democracy? History of Political Parties in Europe, 1848-now

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Partijen zijn een van de belangrijkste instituties in de politiek. Hun ontstaan en ontwikkeling beïnvloedde de manier waarop politieke processen liepen en had impact op de oprichting van zowel democratische als autoritaire regimes. Dit college richt zich op de geschiedenis van politieke partijen in West-Europa. In het kader van het kerncollege ‘De grenzen van de macht’ bespreken we de grote rol van partijen binnen de politiek en onderzoeken we hun bijdrage aan veranderende opvattingen over (democratische) legitimiteit.

Tijdens de cursus zullen we de opkomst van partijen chronologisch bespreken en verschillende academische teksten lezen die die opkomst van partijen als onderwerp hebben. We beginnen met vroege pogingen tot partijvorming in het midden van de negentiende eeuw. Vervolgens gaan we verder richting de eeuwwisseling, toen politieke partijen tot de gevestigde orde begonnen te behoren en ook serieus werden genomen door tijdgenoten, zoals de Sozialdemokratische Partei in Duitsland of de National Liberal Federation in Groot-Brittannië. In de daaropvolgende colleges gaan we in op de ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. Eerst analyseren we hoe massapartijen functioneerden in hun naoorlogse piekperiode en onder welke omstandigheden ze werden bedreigd door nieuwe partijen, zoals Die Grünen in Duitsland in de jaren tachtig. We zullen de cursus afsluiten met een vrij recent fenomeen uit het begin van deze eeuw, namelijk het verschijnen van nieuwe populistische partijen op het politieke toneel in heel Europa. Met hun kritiek op conventionele vormen van politiek stellen deze partijen de politiek binnen Europese landen voor nieuwe uitdagingen.

Aan de hand van historiografische debatten verkennen we de verschillende onderzoeksperspectieven op partijgeschiedenis. Wat maakt deze partijen nieuw? In hoeverre kunnen hun discours, organisatiestructuur en positie in het politieke systeem worden vergeleken met eerdere vormen van partijorganisatie? Studenten leren continuïteiten en veranderingen binnen de partijgeschiedenis identificeren. Ook leren ze hedendaagse politieke partijen duiden in de grotere historische ontwikkeling van partijvorming.

Het doel is om het fenomeen partijvorming als Europese ontwikkeling te bestuderen. Studenten maken bijgevolg kennis met historische ontwikkelingen in verschillende landen. Studenten lezen zowel casus-specifieke als vergelijkende literatuur. Speciale aandacht gaat naar de veranderende interpretatie van de opkomst en ontwikkeling van partijen door verschillende auteurs en academische disciplines. Naast historische literatuur vormen ook politicologische artikelen een essentieel onderdeel van het cursusmateriaal. De cursus zal gebaseerd zijn op verschillende historische en hedendaagse academische discussies over theorieën over politieke partijen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

De student heeft:

 • 6) kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 7) kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis en begrip van de verschillende periodes van partijontwikkeling in verschillende Europese landen;

 • 9) heeft kennis en begrip van de geschiedschrijving over politieke partijen, van debatten binnen politieke wetenschappen en van conceptualisering over dit onderwerp;

 • 10) leert de online bibliografietool Zotero gebruiken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  *getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  *getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie (met individuele en groepsopdrachten)
  *getoetste leerdoelen: 5, 1, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie (met individuele en groepsopdrachten): 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzagen en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

De te lezen literatuur wordt later bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.