Prospectus

nl en

Everything is religion: gods and men in the Graeco-Roman world

Course
2023-2024

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.
Kennisname van F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid, Amsterdam 2008 of later (11de druk en verder), wordt ten zeerste aanbevolen.

NB BA studenten die Geloof aan de Goden gevolgd hebben kunnen dit vak niet volgen. Bespreek een en ander met de studiecoördinator. Contractstudenten die Geloof aan de Goden gevolgd hebben wordt sterk afgeraden dit vak ook te volgen: er is teveel overlap.

Beschrijving

De antieke wereld (het oude Nabije Oosten, Egypte, de Griekse wereld en het Romeinse rijk, van de Bronstijd tot de 4de eeuw n.C.) kent een ongelooflijk rijkgeschakeerd religieus leven. Dit college introduceert iets van die rijkdom, en doet dat aan de hand van een aantal centrale thema’s als veelgodendom, rite en mythe, priesterschap, gedachten over dood en hiernamaals, divinatie en (nood)lot, offer en wijgeschenk, gebed, heilige ruimte en heilige tijd. Hiermee wordt dit college ook een inleiding op verscheidene fundamentele bouwstenen van het fenomeen religie in zijn algemeenheid. Wanneer concrete voorbeelden besproken worden, zal het accent liggen op de Griekse en Romeinse wereld, tegen de achtergrond van de andere genoemde gebieden/culturen. Hieruit zal blijken dat religie fundamenteel was voor het leven in de oudheid – alles is religie.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

  • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

  • 4) heeft kennis genomen van, en inzicht in, enkele centrale hoofdthema’s van de godsdienstgeschiedenis, en de student kan deze kennis toepassen op concrete voorbeelden.

  • 5) heeft een globale kennis verworven van het ‘religieuze landschap’ van de wereld van de oudheid, en kan de Grieks-Romeinse wereld wat dit betreft plaatsen in de ruimere context.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst één eindtoets.

Weging

Eindtentamen: 100%

Herkansing

Het eindtentamen kan worden herkanst.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een inzage en nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Sarah Iles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004). ISBN 0674015177 / ISBN-13 978-0674015173. Pas op: NIET de verkorte paperback editie van 2007

Regulier het goedkoopste beschikbaar (voor zover ik zie) bij amazon.de , verder is er een tweedehandsmarkt via alle geijkte digitale kanalen. Verder staat er een exemplaar op studiezaal 1 onder nummer BL687 .R47 2004

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. K. Beerden

Opmerkingen

Geen.