Prospectus

nl en

From the traveling (post)colonial library

Course
2023-2024

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Nederland en België kennen een lange koloniale geschiedenis. Zo behoorden onder meer Indië (het hedendaagse Indonesië), Zuid-Afrika, Suriname, Congo en verschillende eilanden uit het Caraïbisch gebied tot de overzeese gebiedsdelen. In deze cursus verwerf je een breed overzicht van koloniale en postkoloniale literatuur uit het Nederlands taalgebied. Daarnaast leer je kernbegrippen en -concepten uit de postkoloniale literatuur- en cultuurwetenschap te hanteren om deze teksten te ontsluiten. Te denken valt aan literaire teksten van Multatuli, Raden Adjeng Kartini, Hella S. Haasse, Vincent Mahieu, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Anton de Kom, Astrid Roemer, Ingrid Jonker, Nadia Nsayi en Radna Fabias. Tijdens onze bijeenkomsten zullen wij ingaan op verschillende aspecten van koloniale en postkoloniale literatuur, waarbij de onderhavige literaire teksten steeds in hun cultuurhistorische context zullen worden behandeld.

Leerdoelen

Aan het eind van deze cursus:

 • heb je je horizon van de moderne Nederlandse letterkunde verbreed en inzicht verworven in koloniale en postkoloniale literatuur uit het Nederlands taalgebied;

 • heb je kennis opgedaan van de cultuurhistorische context van deze literaire teksten (i.c. de belangrijkste geschiedenis, debatten en thematiek) en geleerd je kritische hiertoe te verhouden aan de hand van (groeps)discussies waaraan je een actieve bijdrage hebt geleverd;

 • heb je kernbegrippen en -concepten uit de postkoloniale literatuur- en cultuurwetenschap leren hanteren en ben je in staat die toe te passen op literaire teksten;

 • ben je in staat een relevante casus te selecteren en die zelfstandig te onderzoeken;

 • kun je je onderzoeksresultaten zowel mondeling als schriftelijk op overtuigende wijze presenteren, waarvan je blijk hebt gegeven in een referaat en werkstuk.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Actieve participatie (bijvoorbeeld actieve deelname aan de discussies tijdens de colleges en het uitvoeren van kleinere opdrachten, zoals het op tijd aanleveren van discussiepunten of het selecteren en toelichten van een fragment uit de primaire literatuur): Dit bepaalt 20% van het eindcijfer.

 • Mondelinge presentatie (waarin o.m. een relevante casus wordt toegelicht en in zijn cultuurhistorsiche context wordt behandeld): Dit bepaalt 20% van het eindcijfer.

 • Schriftelijk werkstuk (waarin een relevante casus zelfstandig op kritische wijze wordt onderzocht): Dit bepaalt 60% van het eindcijfer.

Herkansing

Alleen het werkstuk kan worden herkanst. Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde, waarbij het werkstuk minimaal een 5,5 moet zijn.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De primaire en secundaire literatuur wordt nader bekend gemaakt. Er zal een collegeplank in de UB ten behoeve van de cursus worden ingericht.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie [Reuvensplaats] (https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/faculteiten-en-instituten/geesteswetenschappen/faculteitsbureau/onderwijs--en-studentzaken/onderwijsadministraties/onderwijsadministratie-reuvensplaats).

Opmerkingen

Geen.