Prospectus

nl en

Empresses, Female Benefactors and Female Slaves: Women in the Roman Empire

Course
2023-2024

Toegangseisen

 • Voor Geschiedenisstudenten: de BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

 • Voor ONOS-studenten: propedeusecollege Oude Geschiedenis en Seminar ONOS (1e jaar) behaald.

Beschrijving

In de 75 jaar na de verschijning van Simone de Beavoir’s Le deuxième sexe is veel onderzoek gedaan naar een groot anatal onderwerpen die gewoonlijk worden gegroepeerd onder het kopje ‘vrouwen-geschiedenis’. Of ‘vrouwengeschiedenis’ afzonderlijk van ‘mannengeschiedenis’ of buiten het kader van ‘gender geschiedenis’ moet worden bestudeerd is een open kwestie. De kern-observatie dat de rol van vrouwen in de Romeinse wereld vaak onderbelciht is gebleven, heeft echter niets van haar oorspronkelijke geldigheid verloren. Maar wat kunnen we nu echt te weten komen over vrouwen uit verschillende lagen van de Romeinse bevolking, zeker in een wereld die wij vooral uit werken van mannelijke auteurs kennen? Doel van het werkcollege is zeer verschillende groepen vrouwen vanuit een veelheid van invalshoeken te belichten. Wat waren bijvoorbeeld de mogelijkheden van vrouwen uit de elite? Hoe werkte de Romeinse bruidsschat? Welke beroepen konden vrouwen uitoefenen? En waren vrouwen in staat om hun recht te halen wanneer zij werden mishandeld of bestolen? Deze en vele andere vargen zullen worden onderzocht met behulp van secundaire literatuur en primaire bronnen die afkomstig zijn uit een gebied dat zich uitstrekte van Zuid-Schotland tot zuidelijk Egypte.

Literatuur: E.A. Hemelrijk, Women and Society in the Roman World. A Source Book of Inscriptions from the Roman West (Cambridge 2021).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis opgedaan van de belangrijkste categorieën bronnen die licht werpen op de mogelijkheden en onmogelijkheden waarmee verschillende groepen Romeinse vrouwen zich geconfronteerd zagen.

 • 9) heeft kennis opgedaan van de belangrijkste debatten die over het onderwerp van het werkcollege zijn en worden gevoerd.

 • 10) is in staat positie te kiezen in minimaal 1 van de onder 9) bedoelde debatten.

 • 11) is in staat om vooral op basis van bestaande literatuur, maar ook op basis van een beperkte hoeveelheid (vertaalde) primaire bronnen onderzoek te doen naar een zelf-gekozen onderwerp binnen de thematiek van het werkcollege.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien jet niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)

getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 1, 5

 • Opdracht : bibliograferen

getoetste leerdoelen: 11 (wetenschappelijke literatuur zoeken)

 • Opdracht 2: optreden als referent bij half-voltooid werkstuk

getoetste leerdoelen: 1, 4-5 (sterkte-zwakte analyse van wetenschappelijke schrijfproducten, vermogen om op basis hiervan op een constrcutieve wijze adviezen te geven)

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Mondelinge presentatie: 10 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 5 %

 • Opdracht 2: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

ntb

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

nvt