Prospectus

nl en

Religion and War: Two aspects of medieval Japan and medieval Europe

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Het college geeeft een inleiding tot twee thema's, oorlog en religie in twee middeleeuwse samenlevingen (Japan en West-Europa), om verschil en gelijkheid te verklaren en zo de specifieke dynamiek van elk te begrijpen. Beide samenlevingen werden zwaar gemilitariseerd in de loop van de Middeleeuwen. In beide samenlevingen vonden vaak burgeroorlogen plaats. Beide samenlevingen hadden machtige religieuze instellingen (kerken, kloosters, tempels en heiligdommen) die heil boden maar ook hulp bij oorlogsvoering, maar de culturele logica van het katholicisme en het boeddhisme-Shinto verschilde aanzienlijk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie, bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft basiskennis van de Japanse Geschiedenis 1000-1600, op de gebieden oorlog en religie.

 • 9) heeft kennis van hoe historici twee culturen vergelijken

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien jet niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Instructie:

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op primaire bronnen en secundaire bronnen; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)

getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge en geschreven presentatie van een boek of artikel

getoetste leerdoelen: 3-4, 8-9

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (700-1000 woorden, korte analyse van een primaire bron)

getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Kritiek van een opdracht (100-200 woorden)

getoetste leerdoelen: 1-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie van een boek of artikel: 10 %

 • Geschreven versie van deze presentatie: 5%

 • Opdracht 1 (bronanalyse): 10%

 • Kritiek: 5%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Voor die volgende titels hebben studenten elektronische toegang via de bibliotheek. Tijdens de zomer aub lezen:

 • Friday, Karl F., Japan emerging : premodern history to 1850 (Boulder, CO: Westview Press, 2012), tijdens de zomer lezen aub hoofdstuks 7, 10, 11, 20, 21. https://catalogue.leidenuniv.nl/permalink/f/1a7spq1/UBL_ALMA51409173160002711

 • Kitagawa, Joseph Mitsuo, “Japanese Religion”, in Kitagawa, The Religious Traditions of Asia : Religion, History, and Culture (2nd ed., Abingdon: Routledge, 2002), 305-323, tijdens de zomer aub lezen. https://catalogue.leidenuniv.nl/permalink/f/n95gpj/UBL_ALMA51292006960002711

Voor die volgende titels hebben studenten elektronische toegang via de bibliotheek.

 • Friday, Karl F, Samurai, Warfare and the State in Early Medieval Japan (London: Routledge, 2004) .

 • The Cambridge History of Medieval Japan, vols. 3 & 4 (Cambridge: Cambridge U.P., 1990-1991).

 • Graff, David A., and Anne Curry, The Cambridge History of War: Volume 2, War and the Medieval World (Cambridge: Cambridge U.P., 2020).

 • Kitagawa, Joseph Mitsuo, On Understanding Japanese Religion (Princeton: Princeton U.P., 1987).

 • Deal, William E., and Brian Douglas Ruppert, A Cultural History of Japanese Buddhism (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2015), ch. 2-5.

 • Kaeuper, Richard W, Medieval Chivalry (Cambridge: Cambridge U.P., 2016).

,

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk), en ook p.c.h.buc@hum.leidenuniv.nl.

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen