Prospectus

nl en

The Political Biography. The Pros and Cons of a Historical Genre

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Lange tijd werd de biografie in Nederland vooral als een journalistiek genre gezien. Anders dan in de Angelsaksische wereld hielden serieuze Nederlandse historici zich niet of nauwelijks met biografisch onderzoek bezig. Sinds het begin van deze eeuw is de biografie echter aan een ware opmars bezig. Niet alleen heeft het genre sterk aan populariteit gewonnen en is het inmiddels niet meer weg te denken uit de lijstjes van best verkopende boeken, ook wordt de biografie meer en meer door wetenschappers omarmd. Het aantal wetenschappelijke biografieen is de voorbije jaren sterk toegenomen, alsook het aantal biografische proefschriften. Er bestaat een Biografie Instituut, een Biografisch Portaal en een aparte Biografie top 10.

Deze sterke toename in populariteit van de biografie betekent niet dat het genre ook vrij is van controverse. Integendeel, het lijkt er zelfs op dat hoe serieuzer de biografie als wetenschappelijk genre wordt genomen, hoe meer academici worstelen met de vraag aan welke eisen een wetenschappelijke biografie moet voldoen. Wat onderscheidt een wetenschappelijke biografie van een meer journalistieke biografie? Welke ingredienten bevat een goede levensbeschrijving? En hoe verhoudt het leven van één individu zich tot de historische context waar binnen dit leven zich afspeelt?

In dit college staat de biografie als genre centraal. Aan de hand van literatuuronderzoek raken studenten bekend met de kenmerken van de wetenschappelijke biografie, de verschillende vormen die het genre aan aannemen en belangrijkste controverses binnen het biografieonderzoek. Daarnaast worden de studenten aangemoedigd om voor hun schriftelijke opdracht zelf een bescheiden biografisch onderzoek op te zetten, gericht op een publiek/politiek figuur uit de recente Nederlandse geschiedenis.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;

 • bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft inzicht verworven in de voor- en nadelen van de biografische benadering

 • 9) kan de levensbeschrijvingen van Nederlandse politici verbinden aan de politiek-culturele en staatsrechtelijke ontwikkelingen in Nederland in de lange negentiende en twintigste eeuw.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)

getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 5, 6-9

 • Groepsopdracht (debatopdracht)

getoetste leerdoelen: 1

 • Overige opdrachten

getoetste leerdoelen: 6-9

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 10%

 • Participatie: 10%

 • Groepsopdracht: 10%

 • Overige opdrachten: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

*De literatuur wordt t.z.t. bekend gemaakt en beschikbaar gesteld via de UB en Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen.