Prospectus

nl en

Traveling! A Dutch Trip towards the Early Modern World.

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In de vroegmoderne tijd kwam reizen in de mode. Individuele reizigers – te voet, te paard en per schip – leerden op eigen initiatief de wereld kennen, en kwamen in contact met andere culturen, zowel in Europa als daarbuiten. In dit werkcollege wordt aan de hand van Nederlandse reisverslagen en scheepsjournalen de vroegmoderne reiscultuur onderzocht en worden vragen beantwoord zoals: waarom ging men op reis? Wat was er in de praktijk vereist om op weg te kunnen gaan? Hoe gingen reizigers om met ‘vreemde’ culturen, en hoe beïnvloedde dit hun perspectief op de wereld en de samenleving – en dat van de lezers van hun ooggetuigeverslagen? En was iedereen wel zo maar bereid om te geloven wat reizigers rapporteerden over ‘de Ander’? In het werkcollege zullen zo verschillende typen reizen en reizigers aan de orde komen: niet alleen pelgrims, toeristen, ‘ontdekkers’ en kooplieden komen aan bod, maar ook imaginaire reizigers en uitgevers van reisverhalen die vaak zelf thuisbleven, maar toch het wereldbeeld beslissend konden veranderen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;

bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) heeft kennis en inzicht opgedaan over het ontstaan van reiscultuur, de opkomst van reisverslagen en het belang van interculturele ontmoetingen in de geschiedenis;

 • 9) kan aan de hand van één historische casus een analytisch werkstuk schrijven over reiscultuur in de vroegmoderne tijd.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)

getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-9

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1 (historiografische groepsopdracht)

getoetste leerdoelen: 1, 6-9

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 15%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspacecursus.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Literatuur voor dit college wordt tijdens de eerste bijeenkomst uitgedeeld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen