Prospectus

nl en

Round Tables? International Conferences and Decolonization

Course
2023-2024

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Wie zit aan tafel? En heeft iedereen aan tafel een gelijke stem?

In deze cursus houden we ons bezig met de invloed van internationale congressen op de dekolonisatie. We onderzoeken hoe de internationale gemeenschap, al dan niet via (permanente) internationale organisaties, het dekolonisatieproces probeerde te beïnvloeden. Daarbij is de vraag steeds, in welke samenstelling de internationale gemeenschap bijeenkwam, onder welke vlag, en met welk doel. Wat hadden deze congressen gemeenschappelijk, of juist niet? Daarmee kijken we niet alleen naar conferenties als historische gebeurtenissen, maar juist ook als politiek en cultureel “gereedschap” dat doelbewust werd ingezet, en waaraan ook strategisch werd deelgenomen. Doorbraken deze congressen bestaande internationale hiërarchieën, of droegen ze er juist aan bij?

Met andere woorden: heeft het zin om rond de tafel te zitten, als de tafel niet rond is?

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: van de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: van het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) de student heeft kennis van en inzicht in de wisselwerking tussen dekolonisatie en andere geopolitieke omstandigheden;

 • 9) de student heeft kennis van en inzicht in de verhouding tussen internationalisme en nationalisme;

 • 10) de student kan zelfstandig een specifieke dekolonisatiecasus plaatsen in lokale, regionale, en mondiale context.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dient je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)

getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie en congressimulatie:

getoetste leerdoelen: 1, 4, 5, 10

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie en congressimulatie: 20%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn en dat de student moet hebben deelgenomen aan de congressimulatie.

Deadlines

Voor het inleveren van de opdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Brightspace cursus.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Handboek voor bij dit college: Stephen Legg et al. (eds.), Placing Internationalism: International Conferences and the Making of the Modern World (London: Bloomsbury, 2022).

 • Verdere literatuur wordt via Brightspace bekend gemaakt. Alle literatuur, inclusief het handboek, zal digitaal of fysiek beschikbaar zijn via de UB.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen