Prospectus

nl en

Topics in Greek papyrology (texts in translation)

Course
2023-2024

Toegangseisen

Het hoorcollege Oude Geschiedenis en de BSA-norm zijn behaald.

Beschrijving

Uit het zand van Egypte zijn tienduizenden op papyrus en soms ook op ander materiaal geschreven teksten tevoorschijn gekomen. Deze teksten, in inhoud variërend van brief tot landregister, van gelegenheidsgedicht tot contract, vormen een fascinerende bron voor vele vormen van oudhistorisch onderzoek. Dit college vormt een eerste inleiding tot het specialisme dat zich bezighoudt met de ontsluiting van dit bronnenmateriaal, de Papyrologie.
Kennis van Grieks, Latijn of Egyptisch is niet noodzakelijk: er wordt uitsluitend met vertaalde teksten gewerkt.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

De student kan:

 • een (gezamenlijke) opdracht succesvol uitvoeren;

 • een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

 • vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • een wetenschappelijk debat analyseren;

 • het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;

 • een realistische planning hanteren;

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren;

 • een beargumenteerde conclusie formuleren;

 • feedback geven en ontvangen;

 • aanwijzingen van de docent verwerken.

 • participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting (Geschiedenis)

 • De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. – 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • is bekend met Griekse papyri van gevarieerde inhoud en uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor met name de oude geschiedenis;

 • is bekend met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte;

 • kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van dit specifieke primaire bronnenmateriaal.

 • kan een beperkt eigen onderzoek uitvoeren en daarover een referaat houden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 2, 3, 8, 9, 10

 • Opdrachten 1-5
  getoetste leerdoelen: 1, 3, 8, 9, 10

Weging

 • Mondelinge presentatie: 40%

 • Participatie: 10% (er geldt een voorbereidings- en aanwezigheidsplicht!)

 • Schriftelijke opdrachten: 50%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat de presentatie voldoende moet zijn en de schriftelijke opdrachten op tijd moeten zijn ingeleverd.

Deadlines

Voor de deadline voor het inleveren van de werkstukken zie Brightspace.

Herkansing

De herkansing zal bestaan uit een schriftelijke opdracht, eventueel aangevuld met een mondeling tentamen. Het achteraf inhalen van een of meer gemiste schriftelijke opdrachten geldt als herkansing. Voor de deadline zie Brightspace.

Nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt tijdens het college opgegeven.

Inschrijven

Inschrijven via My Studymap is verplicht.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Vrieshof.

Opmerkingen