Prospectus

nl en

Angry Citizens in the Netherlands

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting definitief vast.

Beschrijving

De afgelopen jaren zijn ‘boze burgers’ en boze boeren veel in het nieuws geweest, omdat ze vonden dat nieuwkomers, globalisering, stikstofbeleid de Nederlandse of de lokale gemeenschap bedreigen en omdat ze ontevreden waren over hoe Nederland bestuurd wordt. Die burgers lijken het politieke systeem niet echt te willen veranderen, maar vinden vooral dat politici en overheidsdienaren hun werk niet goed doen. Die moeten daarom terecht worden gewezen, en zo nodig met harde hand worden geholpen. Veel commentatoren gaan ervan uit dat deze boze burgers een recent fenomeen zijn, maar is dat wel zo? In dit onderzoekcollege gaan we op zoek naar de boze burgers in het verleden vanaf de vroege 19e eeuw tot nu. We bestuderen hun actiemiddelen, hun burgerschapsopvattingen, hun nadruk op gemeenschap. Zo komen we de vorm van morele kritiek op de elite op het spoor die de we tegenwoordig aantreffen in protesten van boze boeren, in rellende oudejaarsonrust en in protesten tegen asielzoekerscentra, maar die al veel vroeger voorkwam, al in de Republiek en ook in assertief orangisme of antikatholicisme in de 19e eeuw, onder vroege socialisten in steden rond 1900 en op het platteland in soms afgelegen dorpen. Je hebt de keuze uit een reeks van case studies en kunt ook zelf een (lokale) casus aandragen – gezamenlijk zullen we zo het verschijnsel van de boze burger beter leren kennen. Misschien zijn er wel altijd boze burgers geweest. In dit college onderzoeken we zowel het ‘boze’ van de boze burgers als hun ‘burgerschap’: boze burgers pretendeerden te spreken en op te treden als lid van en vaak ook namens een gemeenschap.

We beginnen met het uitgangspunt dat boze burgers meer morele dan institutionele kritiek op de politiek of het bestuur hebben: het probleem is dat de elite, de machthebbers hun werk niet (goed) doen. Daarom moeten gewone boze burgers in actie komen om de gemeenschap te verdedigen tegen verkeerde ideeën en verkeerde mensen. Bovendien mag vanwege de ernst van de situatie desnoods enig (traditioneel) geweld worden gebruikt.

In de collegereeks komen de politieke ideeën (over bijvoorbeeld gemeenschap en identiteit) van de boze burgers en hun protestmiddelen en actierepertoire aan de orde. De hypothese is dat er een zekere continuïteit is in het verschijnen van boze burgers. Waarschijnlijk zijn ze een teken dat er naast het moderne beschaafde, individuele burgerschap dat zich bij verkiezingen uit ook altijd een andere, ruwere, meer collectieve vorm is blijven bestaan die op de (lokale) gemeenschap gericht is.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis van staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor literatuurstudie en bronnenonderzoek, in media en of archiefstudie

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) krijgt inzicht in het denken over ‘boze burgers’;

 • 10) is in staat om op die basis een probleemgericht onderzoek uit te voeren;

 • 11) is in staat om daarvoor relevante bronnen te vinden en te interpreteren.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

getoetste leerdoelen: 1-11

 • Mondelinge presentatie en kleinere opdrachten

getoetste leerdoelen: 3-5

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 6

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Referaten en kleine opdrachten: 20 %

 • Participatie:10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt uiterlijk bij begin van het college bekend gemaakt

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Niet van toepassing.