Prospectus

nl en

Europe in the World. European Cooperation in a Global Perspective

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Europese integratie wordt in de media vaak voorgesteld als een proces dat begon op 9 mei 1950 met de Schuman declaratie voor Europese samenwerking op het gebied van kolen en staal. De nadruk in dit narratief ligt dan ook vaak op Europese staatsmannen die na de Europese ervaringen van de Tweede Wereldoorlog dit proces hebben geleid. Echter, voordat de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman op 9 mei 1950 zijn toespraak kon houden, waren al veel anderen, van politici tot zakenmensen, publicisten, activisten en burgers bij vormen van Europese samenwerking betrokken. Vanaf 1918 zien we levendige Europese bewegingen en civil society groepen actief worden die Europese initiatieven blijven vormgeven en volgen in eeuw daarna. Dit betrof niet alleen Europeanen, ook bv. Amerikanen en onderdanen uit de Europese koloniën gebruikten het idee van Europese samenwerking. Door Europese integratie in een breder, wereldwijd in plaats van Europees perspectief te plaatsen en een bredere groep aan historische actoren te onderzoeken, krijgen we een minder teleologisch beeld van Europese samenwerking en kunnen we ook buiten-Europese drijfveren voor en gevolgen van deze samenwerking begrijpen.

De activiteiten van het maatschappelijk middenveld/civil society en de wereldwijde ipv Europese inkadering van Europese integratie is het onderwerp van dit seminar. Aan de hand van primair bronnenmateriaal zullen we onderzoeken wie zich wanneer met Europese samenwerking hebben beziggehouden en waarom en hoe dat ons begrip van Europese integratie bepaalt. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar Afrikaanse parlementaire vertegenwoordigers in de Raad van Europa, naar universiteiten die werden opgericht om ‘Europeanen’ op te leiden zoals het College van Europa in Brugge, naar activisten uit de milieubeweging, naar de European Roundtable of Industrialists, en naar leden van Europese bewegingen.

De bronnen die we bespreken en waarop het werkstuk gebasserd zal zijn betreffen pamfletten, parlementaire verslagen, correspondentie en (digitale) archiefstukken, maar ook databases waar een netwerk analyse op toegepast kan worden.

Het college start met een entreetoets. De stof wordt nader bekend gemaakt.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis van en inzicht in de historiografie behorende bij het proces van Europese integratie in wereldwijd perspectief;

 • 10) is vertrouwd met de onderzoeksmethoden en -technieken behorende bij Europese integratie in wereldwijd perspectief;

 • 11) heeft kennis van en inzicht in de historiografie over transnational activism;

 • 12) is vertrouwd met de onderzoeksmethoden en -technieken behorende bij transnational activism.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien jet niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Entreetoets

getoetste leerdoelen: 7-12

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 3-12

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 3, 5-12

 • Wekelijkse opdracht: korte opmerking over de voorgeschreven literatuur indienen

getoetste leerdoelen: 1-12

Weging

 • Werkstuk: 60%

 • Entreetoets: 10%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Wekelijkse Opdracht: 10%
  Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

Geen