Prospectus

nl en

Onderzoeksassistent

Course
2023-2024

Voor een impressie van wat dit vak in kan houden: redacteur Lynn Mans van Universiteit Leiden schreef een interview met een student en docent, die in 2023 samen hebben gewerkt.

Toegangseisen

Toegelaten tot Honours College Law. Voor deelneming aan één van de onderzoeksprojecten wordt voorafgaand een kennismakings- en geschiktheidsgesprek gevoerd met de contactpersoon van het betreffende project.

Om voldoende beslagen ten ijs te komen geldt in beginsel de volgende ingangseis: je dient een vak van HC Law uit de vierde pijler ‘onderzoekvaardigheden en wetenschapsfilosofie’ te hebben gevolgd. In het pijleroverzicht op de Brightspace-pagina van jouw cohort vind je per studiejaar de vakken en bijbehorende pijlers/thema’s.

Een derdejaars deelnemer aan HC Law die Criminologie studeert voldoet sowieso aan de ingangseis, gelet op diverse vakken in dit curriculum die betrekking hebben op voor onderzoek benodigde zaken.

Neem in geval van complicaties of deficiëntie m.b.t. deze eis zo nodig contact op met de vakcoördinator, mr. dr. C. Bouteligier via honours@law.leidenuniv.nl.

Beschrijving

Het vak ‘Onderzoeksassistent’ biedt studenten de unieke kans om kennis te maken met het doen van onderzoek – en om zelf bijdragen hieraan te leveren. Zo word je als student op een persoonlijke manier betrokken bij wetenschappelijk onderzoek van medewerkers aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Ieder studiejaar worden diverse projecten en onderzoeken aangeboden. De precieze werkzaamheden verschillen per project en hangen af van de discipline en het onderwerp. Als ‘onderzoeksassistent’ kan je in ruime zin worden ingezet en de participatie kan dan ook vele vormen hebben. Belangrijk is dat je een (pro-)actieve inbreng hebt en interesse in het onderwerp van het project.

Werkzaamheden kunnen bestaan uit (niet-limitatief!):

 • het doen van literatuuronderzoek en literatuuranalyse;

 • jurisprudentieonderzoek;

 • het helpen opzetten van én inhoudelijk betrokken zijn bij een symposium of wetenschappelijk congres;

 • data verzamelen, beheren en verwerken;

 • meeschrijven met onderzoeksvoorstellen;

 • bijdragen aan het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek;

 • assisteren bij het afnemen en verwerken van interviews;

 • ondersteunen bij het maken van presentaties.

Het vak is te volgen voor 5 EC (= 140 uur) of 10 EC (=280 uur). Je houdt je uren bij in een urenstaat die door de contactpersoon van het project wordt getekend.

De periode en de intensiteit waarin je deelneemt, wordt enerzijds bepaald door de mogelijkheden en behoefte van het onderzoek en de onderzoekers; en anderzijds jouw mogelijkheden (beschikbare tijd). Het onderzoeksassistentschap is flexibel in te delen en kan gedurende (een deel van) het hele academisch jaar lopen.

Wanneer je precies aanwezig en/of werkzaam bent, bespreek je in het kennismakings- en geschiktheidsgesprek met de contactpersoon van het project.

Leerdoelen

Doelstelling van het vak:
Je maakt kennis met facultair wetenschappelijk onderzoek: door het zien, meemaken en beleven hoe zich dat voltrekt. Doordat je substantiële bijdragen levert aan het onderzoeksproject, vormt zich een uniek leerproces. Een leerproces dat niet alleen ziet op het (verder) ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden, maar ook op het werken in een team en op sociale vaardigheden zoals communicatie.

Onderwijsvorm

Onderzoek – een combinatie van practicum en privatissimum.

Ter oriëntatie over wat voor soort mogelijke projecten het gaat volgt onderstaand de lijst van projecten die in oktober 2023 meedoen:

 1. Juridische situatie na Brexit – Europa Instituut
 2. Tracing the History and Practice of The Council Of Europe – Grotius Centre for International Legal Studies
 3. Empirisch-victimologisch onderzoek en de juridische emancipatie van slachtoffers van criminaliteit – Strafrecht & Criminologie
 4. Het leefklimaat in Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen (Life in Custody Study) – Strafrecht & Criminologie
 5. PFAS-in-Producten-kennisbank – Moot Court, Leiden Advocacy Project on Plastic
 6. Fiscale wetenschapsbeoefening – Belastingrecht
 7. Seksuele uitbuiting onder minderjarigen – Strafrecht & Criminologie
 8. Maatschappelijke belangen en duurzaamheid in insolventieprocedures – Ondernemings- en Insolventierecht
 9. Vertrouwen in publieke instituties in de Tata Steel-casus en daarbuiten – Strafrecht & Criminologie
 10. Invoering van de Digitale Euro; Implicaties voor Verslaglegging en Toezicht – Innovatie Cluster Bedrijfswetenschappen
 11. Rechtspsychologie – Strafrecht & Criminologie
 12. Nederlandse TBS klinieken – Strafrecht & Criminologie
 13. Project publicatie General Course Hague Academy of International Law – Instituut voor Internationaal Publiekrecht
 14. HOVO cursus De oorlog tegen Oekraïne en het volkenrecht – Instituut voor Internationaal Publiekrecht
 15. Project publicatie nieuwe druk International Institutional Law – Instituut voor Internationaal Publiekrecht

Toetsing

Opdrachten onderzoek – practica en privatissima.

Aanmelden

Tweemaal per jaar wordt op de cohort-pagina van de (dan) derdejaars deelnemers op Brightspace een overzicht van de diverse onderzoeksprojecten gepubliceerd. Meestal zijn dit er tussen de 12-18.

 • Ronde 1: begin oktober

 • Ronde 2: half december

Bij ieder project wordt het onderwerp, de contactpersoon, afdeling, periode en (korte) inhoudelijke informatie vermeld.

Studenten kunnen daarna bij HC Law via de mail (honours@law.leidenuniv.nl) aangeven aan welk project(-en) zij graag willen meedoen. Geef een eerste en een tweede keuze op – want een enkel onderwerp zal veel meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaats is.

Vermeld in de mail het volgende: (1) Een korte motivatie van enkele regels waarom het onderwerp/thema/project je aanspreekt. Vermeld daarbij ook voor het onderzoek relevante (BA + keuze + honours)vakken die je hebt gedaan; (2) Een bijgewerkte CV; (3) Je cijfergemiddelde (zelf uitrekenen, niet het OIC voor benaderen).

NB Neem geen contact op met de begeleider/contactpersonen die in het document bij de projecten staan genoemd. Wij van HC Law verzamelen alle aanmeldingen, en stemmen die af met de contactpersonen van de projecten.

Door hen word je daarna uitgenodigd voor een kennismakings- en geschiktheidsgesprek. Samen met de begeleider/contactpersoon stem je af wat je bijdrage precies inhoudt, en wanneer je hieraan werkt.

Contact