Prospectus

nl en

City on Fire. The Podcast. Leiden During the Dutch Revolution (c. 1780-1815)

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Leiden in revolutietijd

Nederland maakte in de decennia rond 1800 ingrijpende politieke, culturele en sociale veranderingen door. De patriotse en Bataafse revolutie maakten een eind aan de oude federale Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden, en legden de basis voor de moderne eenheidsstaat met een geschreven grondwet, parlement en een centrale overheid. Dat ging gepaard met heftige politieke strijd die doordrong tot alle lagen van de de samenleving.

Leiden vormde een belangrijk epicentrum voor deze revolutionaire veranderingen. Heftige gebeurtenissen als oproer, geweld, politieke zuiveringen, samenzweringen en revolutie leken aan de orde van dag. De stad werd bevolkt door talloze denkers, schrijvers, studenten, professoren en politici die ook op nationaal niveau een rol van betekenis zouden spelen. In dit BA-seminar gaan we aan hand van archiefonderzoek en bronmateriaal zoals pamfletten, liederen, tijdschriften, brieven en dagboeken uit de periode rond 1800 deze stad in brand opnieuw in kaart brengen.

Podcast

De studenten schrijven op basis van hun onderzoek een individueel werkstuk. Daarnaast gaan we gezamenlijk aan de slag om de verhalen die we hebben opgediept uit de archieven voor een breder publiek beschikbaar maken in de vorm van een podcast. Nadat we eerst de inhoud en vorm van deze podcast bepalen, gaan we in een podcaststudio zelf aan de slag met opnemen en monteren, en maken we een plan om de podcast publiekelijk onder de aandacht te brengen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek: bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor: archief- en brononderzoek en bronkritiek; bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

 • 9) De student heeft kennis opgedaan van de politieke ontwikkelingen gedurende het Nederlandse revolutietijdvak (1780-1813) en in Leiden in het bijzonder.

 • 10) De student leert archiefonderzoek doen en 18e eeuwse bronnen zoals handschriften, pamfletten, spotprenten en kranten analyseren, interpreteren en gebruiken voor een werkstuk.

 • 11) De student leert wetenschappelijk onderzoek aan een breder publiek te presenteren en doet zo ervaring op in publieksgeschiedenis en wetenschapscommunicatie.

 • 12) De student doet ervaring op met het maken en produceren van een podcast.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1: opzet + bronanalyse

getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Opdracht 2: eerste versie werkstuk

getoetste leerdoelen: 1-5, 7-10

 • Opdracht 3: opzet voor podcast

getoetste leerdoelen: 11-12

 • Opdracht 4: draaiboek voor podcast

getoetste leerdoelen: 11-12

Weging

 • Werkstuk: 50%

 • Participatie: 10%

 • Opdracht 1: 10%

 • Opdracht 2: 10%

 • Opdracht 3: 10%

 • Opdracht 4: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen