Prospectus

nl en

Political Memory Cultures in the Low Countries

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

In de vroegmoderne Nederlanden was het verleden een belangrijke bron van autoriteit, legitimiteit en inspiratie. In politieke teksten spanden propagandisten het verleden daarom regelmatig voor hun karretje. Door de politieke geladenheid van het verleden ging geschiedenispolitiek echter vaak gepaard met conflicten. Zo werden herinneringen aan de beginstadia van de Tachtigjarige Oorlog nog tot ver in de achttiende eeuw gebruikt door opiniemakers en gezagsdragers om onderlinge meningsverschillen uit te vechten, diende de herinnering aan staatsmannen zoals Johan van Oldenbarnevelt en Johan de Witt na hun dood als nuttige referentiekaders voor politieke vernieuwers en hielden katholieken herinneringen aan de tijd van voor de Reformatie nostalgisch in leven.

Waarom was het verleden politiek zo bruikbaar? In dit BA-seminar gaan we onderzoeken hoe en waarom gezagsdragers, opiniemakers en andere belanghebbenden in de vroegmoderne Nederlandse politiek het verleden aanwendden om hun standpunten te ondersteunen. Verder proberen we met behulp van inzichten uit de cultural memory studies te verklaren hoe het komt dat politieke conflicten vaak uitmondden in onenigheden over het verleden. In het college komen verschillende casus aan bod met speciale aandacht voor de Republiek en de Habsburgse Nederlanden. Studenten formuleren vervolgens zelf een relevante probleemstelling en schrijven een op primaire bronnen en secundaire literatuur gebaseerd werkstuk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:

bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Nederlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft kennis over cultural memory studies;

 • 10) kan inzichten uit cultural memory studies gebruiken om het politieke gebruik van het verleden te bestuderen;

 • 11) kan bronnen vinden om herinneringspolitiek te onderzoeken;

 • 12) kan een probleemgestuurd onderzoek ontwikkelen over het politieke gebruik van het verleden in de vroegmoderne Nederlanden.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9-12

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1. 3-5, 6, 9-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 11

 • Opdracht 1 (materiële herinneringscultuur)
  getoetste leerdoelen: 11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Referaat: 10 %

 • Opdracht materiële cultuur 10 %

 • Participatie 10 %

 • Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven het desbetreffende collegeschema op Brightspace.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

N.t.b.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

N.v.t.