Prospectus

nl en

Roman Egypt: Administration, Society, Culture and Religion

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Oude Geschiedenis definitief vast.

Het college staat ook open voor studenten GLTC. Studenten Geschiedenis voor wie Oude Geschiedenis de afstudeerrichting is hebben voorrang.

Beschrijving

Doordat in het woestijnzand van Egypte honderduizenden papyri bewaard zijn gebleven, waarvan er enkele tienduizenden zijn gepubliceerd, kunnen we heel veel te weten komen over het leven in deze provincie. In één papyrus lezen we “Morgen ben ik jarig, kom je ook?”, een andere bevat de notulen van een gemeenteraad.

In de eerste drie eeuwen na Christus begonnen de steden van Egypte steeds meer te lijken op de steden in andere provincies. In andere opzichten zien we echter een grote continuïteit met eerdere perioden, bijvoorbeeld op religieus gebied. In de Late Oudheid zorgde de triomf van het Christendom uiteindelijk voor de ondergang van de Egyptische tempels, maar veel oude praktijken leven in een nieuwe gedaante voort. Recente ontdekkingen, zoals de vondst van duizenden nieuwe papyri in de Dakleh-oase, hebben nieuw licht geworpen op religieuze minderheden zoals de Manichaeërs. Ook hebben we een schat van gegevens over het dorpsleven, over de voedselvoorziening van steden en de talloze juridische conflicten die (ook door vrouwen) werden uitgevochten. Het chronologische eindpunt van het werkcollege is de Arabische verovering (640 n. Chr.).

Binnen het geschetste kader mogen de deelnemers aan het werkcollege zelf een onderwerp kiezen, rekening houdend met de beschikbaarheid van voldoende (vertaalde) bronnen en voldoende secundaire literatuur.

Het college start met een entreetoets over R.S. Bagnall, Roman Egypt. A History (Cambridge 2021).Zie ook Brightspace.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort;

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: van de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 400 v.C. - 400 n.C.; sociaaleconomische structuren, de antieke stad, mentaliteitsgeschiedenis, antieke religie, cultuurcontact.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de mogelijkheden en beperkingen van papyrologische bronnemateriaal;

 • bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) heeft kennis opgedaan van de contouren van de samenleving van Romeins Egypte.

 • 10) heeft kennis opgedaan van de belangrijkste debatten die over het onderwerp van het werkcollege zijn en worden gevoerd;

 • 11) is in staat positie te kiezen in minimaal 1 van de onder 9) bedoelde debatten;

 • 12) is in staat om vooral op basis van bestaande literatuur, maar ook op basis van een beperkte hoeveelheid (vertaalde) primaire bronnen onderzoek te doen naar een zelf-gekozen onderwerp binnen de thematiek van het werkcollege.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien je niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Starttoets over R.S. Bagnall, Roman Egypt. A History (Cambridge 2021).

getoetste leerdoelen: 7, 9-10

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 3-5, 9-10

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 6

 • Opdracht 1 : bibliograferen

getoetste leerdoelen: 1b en 12

 • Opdracht 2: optreden als referent bij half-voltooid werkstuk

getoetste leerdoelen: 6 (sterkte-zwakte analyse van wetenschappelijke schrijfproducten, vermogen om op basis hiervan op een constructieve wijze adviezen te geven)

Weging

 • Werkstuk: 70 %

 • Starttoets: 10 %

 • Mondelinge presentatie: 5 %

 • Participatie: 5 %

 • Opdracht 1: 5 %

 • Opdracht 2: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

R.S. Bagnall, Roman Egypt. A History (Cambridge 2021).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen