Prospectus

nl en

Jeugdliteratuur: persoonsvorming, identificatie en socialisatie

Course
2023-2024

Toegangseisen

Bachelordiploma in een van de geesteswetenschappelijke opleidingen.

Beschrijving

Op Leesmonitor.nu (de website van Stichting Lezen die onderzoeksresultaten van studies naar lezen, leesbevordering en literatuureducatie in beeld brengt) valt te lezen: ‘Gaan we meer of minder lezen? Worden onze kinderen beter of slechter in lezen? Waarom is lezen belangrijk? Word je van lezen een beter mens? Wat is de impact van digitale media op het lezen? Wetenschappers doen veelvuldig onderzoek naar deze – en andere – vragen. Hun bevindingen blijven niet zelden zweven binnen de muren van de wetenschap.’
In deze cursus verdiepen we ons in de bovengenoemde vragen. We zullen bestuderen hoe de moderne Nederlandse (jeugd)literatuur – en meer in het algemeen: geletterdheid – kan bijdragen aan persoonsvorming, identificatie en socialisatie. Hierbij fungeert recent (inter)nationaal onderzoek als vertrekpunt: wat leert dat recente onderzoek naar leesmotivatie, empathie of identificatie ons over hoe teksten functioneren? Welke rol spelen teksten bijvoorbeeld in het produceren en bekritiseren van heersende gedragsnormen, circulerende scripts die voorschrijven hoe je succesvol of gelukkig wordt, of cultureel bepaalde opvattingen over de wijze waarop emoties worden gevoeld, getoond of besproken? Dergelijke opvattingen krijgen vorm in (mogelijk typisch Nederlandse) taal, beelden en manieren van spreken die studenten leren analyseren en bespreekbaar maken. Daarnaast zullen we op zoek gaan naar manieren om met de bevindingen van eigen onderzoek naar jeugdliteratuur buiten de muren van de wetenschap te treden.

Leerdoelen

Na het afronden van de cursus:

  • kun je aan de hand van recente (inter)nationale secundaire literatuur uitleggen welke rol literatuur kan spelen in persoonsvorming en socialisatie;

  • ben je in staat te analyseren hoe literatuur manieren van denken en spreken, gedragsnomen en overtuigingen, genereert én kritisch tegen het licht kan houden;

  • ben je in staat om literaire teksten te interpreteren vanuit de gepresenteerde benaderingswijzen en daar mondeling en schriftelijk verslag van te doen;

  • kan je de relevante theoretisch of methodische kennis vertalen naar een maatschappelijke of wetenschappelijke toepassing van een onderwerp / voor studenten uit de educatieve master: naar een toepassing op het onderwijs.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Excursie

Toetsing en weging

Toetsing

  • Actieve participatie (bijvoorbeeld actieve deelname aan de discussies tijdens de colleges, het uitvoeren van kleinere opdrachten, zoals het op tijd aanleveren van discussiepunten of het selecteren en toelichten van een fragment uit de primaire literatuur, en deelname aan excursie): Dit bepaalt 15% van het eindcijfer.

  • Mondelinge presentatie (waarin o.m. een relevante casus in het licht van de secundaire literatuur wordt gepresenteerd): Dit bepaalt 25% van het eindcijfer.

  • Schriftelijk werkstuk (waarin een relevante casus zelfstandig op wetenschappelijke wijze wordt onderzocht; of voor studenten uit de educatieve master: waarin een toepassing van een relevante casus op het onderwijs wordt uitgewerkt): Dit bepaalt 60% van het eindcijfer.

Alleen het werkstuk kan worden herkanst. Het eindcijfer komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde, waarbij het werkstuk minimaal een 5,5 moet zijn.

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De primaire en secundaire literatuur wordt nader bekend gemaakt. Er zal een collegeplank in de UB ten behoeve van de cursus worden ingericht. Schaf in ieder geval alvast aan:

  • Vanessa Joosen & Katrien Vloeberghs, Uitgelezen Jeugdliteratuur - een ontmoeting met traditie en vernieuwing, 2012.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

Opmerkingen

Geen.