Prospectus

nl en

Witnesses of Power: Men and Women about their Experiences at Court

Course
2023-2024

Toegangseisen

De propedeuse Geschiedenis is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Met de keuze voor het BA3 Seminar leg je de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis definitief vast.

Beschrijving

Vorstenhoven hadden een centrale plaats in het politieke landschap van de achttiende eeuw. Het hof bestond uit de persoonlijke bediening van de vorstelijke familie en vormde vaak het middelpunt van zowel het staatsbestel als het gezelschapsleven van de politiek maatschappelijke elite. Centraal in dit seminar staan de mannen en vrouwen rond de vorstelijke familie: hofdienaren, gasten, beambten en militairen. Wat zochten zij aan het hof? Welke rol hadden ze daar en in hoeverre hadden zij ook politieke macht?

In de achttiende eeuw was er een grote opleving in het schrijven van dagboeken en memoires. Om verschillende redenen schreven juist hovelingen vaak en veel over de gebeurtenissen en mensen in hun omgeving. Deze egodocumenten bieden een uniek inkijkje in de machinekamer van de macht, maar vereisen ook een extra kritische benadering van de historicus. Hoe gaan we om met roddel en achterklap, belangen en frustraties, ruzie en conflict? Wat vonden hovelingen belangrijk, wat was reden voor conflict en hoe bepaalden ze hun positie in de nabijheid van de vorst?

Aan de hand van dagboeken en memoires zullen de deelnemers van dit seminar onderzoek doen naar hovelingen aan één van de Europese vorstenhoven in de achttiende eeuw. Daarover zullen zij een probleemgestuurd werkstuk schrijven. Omdat zowel mannen als vrouwen veelvuldig de ganzenveer ter hand namen, zijn verschillende perspectieven mogelijk. Bereidheid om ook Duits- of Franstalige bronnen te gebruiken verruimen de onderzoeksmogelijkheden aanzienlijk.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:

a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;

c. een wetenschappelijk debat analyseren;

d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:

a. een realistische planning hanteren;

b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;

c. een beargumenteerde conclusie formuleren;

d. feedback geven en ontvangen;

e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: vab de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft vaardigheid en ervaring in het kritisch analyseren van egodocumenten.

 • 10) verweft inzicht in het historiografische debat over memoires en dagboeken als historische bron.

 • 11) verwerft inzicht in het historiografische debat over vorstenhoven in de vroegmoderne tijd.

 • 12) verwerft kennis over de positie van het vorstelijke hof binnen het vroegmoderne staatsbestel.

 • 13) verwerft inzicht in het belang van patronage in de vroegmoderne politiek.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien je toch verhinderd bent dien je dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien jet niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, word je uitgesloten van deelname.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)

getoetste leerdoelen: 1-5, 8-13

 • Mondelinge presentatie

getoetste leerdoelen: 3-5, 9-11

 • Participatie

getoetste leerdoelen: 6, 9, 12, 13

 • Opdrachten

getoetste leerdoelen: 3-5, 10-13

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Opdrachten: 10%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Inzage en nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de inzage en nabespreking van het werkstuk plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

 • Wordt nader bekendgemaakt.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via een invulformulier dat alle Geschiedenisstudenten op de dag dat de inschrijvingen opengaan, toegestuurd krijgen.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga

Opmerkingen

geen