Prospectus

nl en

Master Scriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen

Course
2023-2024

Toegangseisen

Studenten van de tweejarige Educatieve master (2EDUMA) kunnen aan hun scriptie beginnen zodra zij het scriptieseminar met “voldoende” hebben afgerond.

Beschrijving

Afhankelijk van de specialisatie van de student kan het algemene onderwerp liggen binnen de vakspecifieke domeinen in de MA-opleidingen Neerlandistiek, Literary Studies of Linguistics.

Omvang, tijdsinvestering en eisen
De omvang van de MA-scriptie is 15EC. Dit resulteert in een omvang van maximaal 15000 woorden. Bij de mogelijke dataverzameling en analyse dient ook rekening gehouden te worden met de omvang van 15EC. De Masterscriptie Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen kent voor het overige dezelfde eisen als de reguliere MA-thesis.

Tijdschema
Studenten volgen eerst het scriptieseminar, en beginnen daarna aan hun scriptie. Voor studenten die het verkorte 90 EC traject volgen geldt dat zij het scriptieseminar in het tweede semester van het eerste jaar volgen, zich aan het begin van het eerste semester van het tweede jaar inschrijven voor de MA scriptie, en de scriptie in dit semester ook afronden. Voor studenten die het 120 EC traject volgen, geldt dat zij het scriptieseminar aan het begin van het eerste semester van het tweede jaar volgen. Daaropvolgend, nog tijdens het eerste semester, beginnen zij aan de MA scriptie (eerste versie theoretisch kader en methode), en ronden de scriptie vervolgens af (uitvoeren onderzoek en gehele versie) binnen het tweede studiejaar.

Leerdoelen

De student moet zelfstandig een probleemstelling kunnen formuleren die getuigt van inzicht in de methodologische uitgangspunten, de centrale vragen en de stand van de kennis binnen het vakgebied. Uit de scriptie moet blijken dat de student in staat is bestaande literatuur/secundair academisch bronnenmateriaal op kritische wijze samen te vatten en te analyseren, één of meer welomschreven en gemotiveerde onderzoeksvragen te formuleren en zelfstandig onderzoek te verrichten. De student moet daarnaast ook zelfstandig een scriptie schrijven die wat betreft het taalgebruik en de vormgeving voldoet aan de eisen die daaraan in het betreffende vakgebied worden gesteld.

Rooster

Niet van toepassing: individuele begeleidingsgesprekken.

Onderwijsvorm

  • Scriptie

Toetsing en weging

Toetsing

De eerste lezer is verantwoordelijk voor begeleiding en beoordeling van de scriptie. In de eindfase wordt de scriptie voorgelegd aan een tweede lezer. Beide lezers stellen in overleg een cijfer voor de scriptie vast. Bij de beoordeling wordt gebruik gemaakt van een beoordelingsformulier waar de volgende aspecten aan bod komen:

  • De originaliteit en beargumentering van de onderzoeksvraag

  • Kritische analyse van relevante (secundaire) literatuur

  • Adequate en transparante methodologie;

  • Taalgebruik, structuur en stijl;

  • De toegevoegde waarde van het onderwerp/de onderzoeksvraag gelet op de laatste stand van zaken van het vakgebied.

Inleverdata
Voor studenten die willen afstuderen aan het einde van het 2e semester:
Stuur het scriptievoorstel naar de Examencommissie 2 EDUMA: 1 november
Inleveren concept versie scriptie: 1 juni
Inlevering definitieve versie scriptie: 15 juni

Voor studenten die willen afstuderen aan het einde van het 1e semester:
Stuur het scriptievoorstel naar de Examencommissie 2EDUMA: 1 juni
Inleveren concept versie scriptie: 1 december
Inlevering definitieve versie scriptie: 15 december

Het scriptievoorstel kan aangeleverd worden bij de examencommissie van de 2EDUMA via het Inventarisatieformulier. Studenten ontvangen hiervoor een gepersonaliseerde link per e-mail vanuit de onderwijsadministratie.

Inleveren
Lever de masterscriptie correct in. Dit doe je op de hieronder aangegeven wijze vóór de deadline die je met je begeleider overeengekomen bent.
1. one .pdf-versie van je scriptie via uMail naar beide lezers (1e en 2e lezer). Belangrijk is om deze mail ook in cc te sturen aan: MAthesis@hum.leidenuniv.nl. Vergeet dit niet!
2. Ga bij beide lezers na of je ook een geprinte versie aan hen dient te doen toekomen. En zo ja, ga na waar je deze kunt inleveren.
De eerste en tweede lezer hebben in totaal vier weken de tijd om de scriptie te beoordelen, in juli en augustus hebben ze twee weken extra. De definitieve versie wordt uiteindelijk ook ingeleverd in de ‘Student Repository’. Informatie hierover is verkrijgbaar via de studentenadministratie van het ICLON.

Beoordeling

De beoordeling vindt plaats via het scriptiebeoordelingssysteem (www.scriptiebeoordeling-hum.leidenuniv.nl).
De eerste en tweede lezer hebben in totaal vier weken de tijd om de scriptie te beoordelen, in juli en augustus hebben ze twee weken extra.

Literatuurlijst

Individueel

Inschrijven

Niet van toepassing

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Opmerkingen

Het kiezen van een onderwerp/Verbinding tussen vakinhoud en vakdidactische verdieping
Het onderwerp van de scriptie wordt door de studenten gekozen rond één thema waarin zij zich zowel vakinhoudelijk (deze masterthese) als vakdidactisch-kritisch (vakdidactische verdieping) zullen verdiepen. Studenten benaderen zelf een docent en bespreken met hem/haar het gekozen onderwerp en de mogelijke onderzoeksvraag. Het onderwerp moet binnen het onderzoeksgebied van een mogelijke begeleider liggen, dus niet alle onderwerpen kunnen worden begeleid.