Prospectus

nl en

Telecommunications Law

Course
2024-2025

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Of het nu gaat om een mobiel abonnement van een consument met een aanbieder van mobiele telefonie, of de afspraken tussen aanbieders als KPN, Vodafone/Ziggo en Odido, radiospectrumvergunningen, netneutraliteit of aftappen van internetverkeer voor opsporingsdoeleinden, iedereen heeft direct of indirect te maken met telecommunicatieregulering. Het waarborgen van connectiviteit is cruciaal voor de beschikbaarheid van breedbandtoegang om WhatsApp berichten te sturen of films te streamen maar ook voor het aan elkaar verbinden van apparaten, zoals zelfrijdende auto’s of energiemeters.

Dit keuzevak wordt verzorgd door docenten die ieder meer dan tien jaar als bedrijfsjurist of advocaat werkzaam zijn in de internet- en telecomsector. Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de bedrijfsmodellen waarvan telecom en internetaanbieders gebruik maken en wat daarbij de betekenis is van de telecommunicatiewetgeving. Gedacht kan worden aan rechtsvragen als:

 • Welke voorwaarden gelden er voor toetreding tot de telecommunicatiemarkt, zoals het aanleggen van glasvezelnetwerken in de straat of in de tuin?

 • Welke ex ante-verplichtingen gelden er voor een onderneming met aanmerkelijke marktmacht?

 • Welke rechten hebben abonnees als hun mobiele aanbieder contractvoorwaarden eenzijdig aanpast? Onder welke voorwaarden mogen mobiele abonnees hun telefoonnummer meenemen naar een nieuwe aanbieder?

 • Hoe zit het met de veiling van radiospectrumvergunningen?

 • Wat is "netneutraliteit" en wat is "roaming"?

 • Wat mag een aanbieder doen met locatiegegevens?

 • Mag internetverkeer worden afgetapt voor opsporingsdoeleinden?

Het telecommunicatierecht is een sectorspecifiek economisch rechtsgebied waarvan geen kennis wordt opgedaan in de kernvakken. Tegelijkertijd heeft dit meta-juridische vak raakvlakken met het bestuursrecht, het (Europese) mededingingsrecht, het civiele recht en het strafrecht; het geeft daarvan een concrete marktgerichte toepassing. Het keuzevak geeft een overzicht van het rechtsgebied en van de achtergrond en toepassing daarvan. Verder dient elke deelnemer zich te verdiepen in één (zelf te kiezen) onderdeel door het schrijven van een korte paper.

Leerdoelen

Dit vak beoogd om studenten een algemene kennis van het telecommunicatierecht en de wijze waarop Europese regulering daarop invloed uitoefent te bieden, alsmede de vaardigheid om in kort tijdsbestek op een onderdeel van dat terrein een kort eigen onderzoek uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen.

Na afloop van dit vak kan de student:

 • Benoemen wat de uitgangspunten van het telecommunicatierecht zijn en beschrijven wat de belangrijkste onderdelen van de telecommunicatieregulering zijn (de regulering van markttoegang, marktordening en marktgedrag, eindgebruikersbelangen, maatschappelijke belangen);

 • Duiden wat de plaats is van het telecommunicatierecht in het internationale, Europese en Nederlandse recht;

 • De technologische beginselen in het telecommunicatierecht uitleggen;

 • De regulering van de telecommunicatiemarkt vertalen naar de bedrijfsmodellen en de positie van ondernemingen in de telecommunicatiesector;

 • Het telecommunicatierecht toepassen op concrete praktijksituaties (casusposities);

 • Een (al dan niet zelf geformuleerde) probleemstelling uit het telecommunicatierecht beoordelen, het toepasselijke regelgevend kader structureren en een conclusie beargumenteren.

Rooster

Zie MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Docent(en): Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde, Dhr Prof.mr.dr. G.J. Zwenne en enkele gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Raadpleging van per college voorgeschreven stof.

 • Hoorcolleges zijn interactieve hoorcolleges waarvoor aanwezigheid verplicht is. Inschrijven via uSis is vereist (in uSis zijn alle hoorcolleges en werkgroepen opgenomen als werkgroep).

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Docent: Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering specifiek opgegeven stof (voornamelijk rechtspraak) en voorbereiding casus.

De werkgroep geldt tevens als tentamentraining.

Inschrijving en deelname aan de hoorcolleges en werkgroepen is verplicht. Het is toegestaan om, na goedkeuring van de coördinator, maximaal 2 bijeenkomsten te verzuimen (minimaal 80% aanwezigheid). Stuur hiervoor een mail naar elaw@law.leidenuniv.nl. Studenten die vaker afwezig zijn, worden uitgesloten van deelname aan het tentamen en hertentamen.

Toetsing en weging

Toetsvorm(en)

 • Eindtoets: Schriftelijk (of mondeling) tentamen 50%;

 • Deeltoets: Paper inclusief peer review 50%.

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de cijfers voor Eindtoets (tentamen) en Deeltoets (paper). Voor zowel de Eindtoets als de Deeltoets moet minstens een voldoende zijn behaald. Het is mogelijk om zowel het schriftelijk tentamen als de paper te herkansen - bij een herkansing blijft de onderlinge weging (50% - 50%) gelijk. Eventuele voldoende deelcijfers vervallen aan het einde van het studiejaar voor studenten die het vak dan nog niet hebben behaald. Bij een gering aantal deelnemers zal het (her)tentamen mondeling worden afgenomen.

Inleverprocedures
Inlevering paper op het aangegeven tijdstip via Brightspace.

Examenstof
Tot de examenstof behoort het verplichte studiemateriaal (de verplichte literatuur en de readers) en hetgeen behandeld is tijdens het hoorcollege, de werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8 e.v. OER) voor zover dit vak geen deel uitmaakt van de minor en op voorwaarde dat het tentamen schriftelijk wordt afgenomen. Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen op het reguliere herkansingsmoment. Kijk voor meer informatie op de website > tab ‘Rechtsgeleerdheid’ > ‘Voldoende herkansen’.

Literatuurlijst

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Inleiding Telecommunicatierecht, red. G.P Duijvenvoorde, S.J.H. Gijrath & P.C. Knol, SDU 2e druk 2022

 • Zie voor overige literatuur, jurisprudentie en wetgeving de indeling per college op Brightspace

Inschrijven

Inschrijving voor het onderwijs en het tentamen verloopt in principe via MyStudymap. Heb je geen toegang tot MyStudymap (gaststudent) of ben je propedeusestudent, kijk dan hier onder het tabblad Rechtsgeleerdheid voor meer uitleg over de inschrijfprocedure in jouw situatie.

Minorstudenten hebben voorrang bij de inschrijving, zij blijven echter zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor de vakken. Wanneer minorstudenten verzuimen op tijd in te schrijven vervalt deze voorrang.

Contact

 • Vakcoördinator: : Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: per email

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen