Prospectus

nl en

Politieke filosofie

Course
2024-2025

N.B. Cursusbeschrijvingen kunnen worden gewijzigd

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een introductie in de hedendaagse politieke filosofie. Concepten die centraal staan in het politieke denken en politieke handelen, zoals rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, eigendom, macht en de staat zullen aan de orde komen.

De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de cursus behandelt verschillende theorieën van rechtvaardigheid, zoals het liberaal egalitarisme, utilitarisme, libertarisme en multiculturalisme. Deze theorieën pogen te laten zien hoe een rechtvaardige maatschappij eruit ziet. Het tweede deel van de cursus richten we ons op meer politieke vragen, zoals de rechtvaardiging van grenzen, gezag en macht, (politieke) ongelijkheid tussen mannen vrouwen, democratie.

We benaderen deze vraagstukken door het lezen van belangrijke teksten in de politieke filosofie aangevuld met secundaire literatuur en het bespreken van actuele (meer concrete) sociale vraagstukken.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel studenten een brede introductie te geven in de hedendaagse politeke filosofie aan de hand van secondaire en primaire teksten. Daarnaast zullen studenten ervaring opdoen in het mondeling en schrifelijk presenteren en uitleggen van belangrijke politiek-filosofische begrippen en theorieën. Studenten zullen na kritische reflectie zelf positie moeten kunnen innemen over politiek-filosofische vraagstukken en deze met argumenten kunnen onderbouwen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege* (Interactief) Hoorcollege

Toetsing en weging

Toetsing

Twee schrijftelijke tentamens met open en gesloten vragen.

Voldoende aanwezigheid bij college is een noodzakelijke voorwaarde voor het afronden van het vak.

Weging

  • Schrijftelijk midterm tentamen (40%)

  • Schriftelijke midterm tentamen (60%)

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer. Er is geen hertentamen voor deelcijfers.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gesteld. We lezen primaire teksten uit de hedendaagse politieke filosofie en secundaire literature. We lezen auteurs als John Rawls, Robert Nozick, Susan Okin, Iris Marion Young, Will Kymlicka.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden (weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.