Prospectus

nl en

Images of man in ethics, politics and culture

Course
2024-2025

Toegangseisen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten die zijn ingeschreven in de minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen.

Beschrijving

Wat is de mens? Achter elke ethische, politieke of cultuurfilosofische theorie zit een scala aan aannames over de menselijke natuur. Het maakt veel verschil voor ons denken of een theorie mensen beschouwt als altijd ten diepste egoïstisch gemotiveerd, of als soms ook in staat tot altruïstische daden. Net zo maakt het uit welke mogelijkheden we mensen toeschrijven om vrij, rationeel, autonoom en authentiek te zijn. Welke theorie er wordt gebruikt om ethische, politieke of culturele vraagstukken te bespreken is daarom van groot belang.

In deze cursus zullen we proberen te achterhalen welke concepties over de menselijke natuur de hedendaagse discussies in de ethiek, politiek en cultuur vormgeven, opdat we ze kunnen bevragen en uitdagen. Hiertoe zullen we ons onder andere bezighouden met verklaringsmodellen voor menselijk gedrag, de psychologisch haalbare grenzen van morele verantwoordelijkheid, concepties van welzijn, ethische theorieën over persoon-zijn, politiek-filosofische analyses van mensenrechten, erkenning en autonomie, en cultuurfilosofische vragen over ideologie en de mogelijkheden om zelf bepalend te zijn.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft allereerst tot doel de student een begrip te geven van belangrijke achtergrondaannames van hedendaagse filosofische discussies in de ethiek, politieke filosofie en cultuurfilosofie. Daarnaast beoogt deze cursus de student te trainen in het herkennen van de psychologische, antropologische aannames in ethisch, politiek filosofische en cultuurfilosofische teksten, als mede de student te trainen in het helder, beargumenteerd formuleren van de besproken stof, en het schriftelijk formuleren en beargumenteren van een eigen positie ten opzichte van de besproken stof.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft begrip van:

 • de belangrijkste concepties over de menselijke natuur, de centrale aannames en de meest gemaakte onderscheidingen in het filosofische denken over de mens.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • kritisch de concepties van de mens die gebruikt worden in ethische, politieke en cultuurfilosofische theorieën te evalueren;

 • zowel schriftelijk als modeling te argumenteren over deze onderwerpen;

 • zelfstandig de filosofische bronnen toe te passen op hedendaagse discussies in de ethiek, politiek en cultuur.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via My Timetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Participatie: studenten mogen niet meer dan 3 bijeenkomsten missen

 • Een aantal korte opdrachten. Deze opdrachten zijn verplicht, maar zullen niet becijferd worden

 • Eerste paper (40%)

 • Tweede paper (60%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers (zie hierboven).

Herkansing

De herkansing zal bestaan uit een paper over een van tevoren bepaald onderwerp. Er zal geen herkansing zijn voor de tussentoets. Studenten kunnen enkel meedoen aan de herkansing als voldaan is aan de andere niet-becijferde onderdelen van de cursus (participatie en de verplichte korte opdrachten)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De verplichte literatuur wordt op Brightspace gezet, en dient steeds voorafgaand aan de bijeenkomst bestudeerd te zijn.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.

Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.