Prospectus

nl en

Journey into Biomedical Sciences (BW-track)

Course
2024-2025

Toegangseisen

Studenten van het Honours College Geneeskunde die zich verder willen verdiepen en in biomedische wetenschappen zijn op hun plek bij deze ‘Journey into Biomedical Sciences’ (BW-track).

Perspectief

Een volledige en kwalitatief goede afronding van de Bachelor Geneeskunde samen met de succesvolle afronding van de BW-track geeft toegang tot de Master Biomedical Sciences - Health specialisation. Samen met een afgeronde studie Geneeskunde biedt deze master een uitstekende basis voor een promotieonderzoek en/of opleidingsplaats.

Beschrijving

De BW-track is een programma dat bestaat uit onderwijs gericht op wetenschappelijke verdieping en het aanleren van laboratorium- en onderzoeksvaardigheden. De track omvat het volgende:

1: Medisch-wetenschappelijke verdieping en verbreding
De medisch-wetenschappelijke verdieping wordt parallel aan het reguliere Geneeskunde-onderwijs gegeven en start in september van jaar 2 van de bachelor, en bestaat uit een aantal thema’s. Globaal gesproken wordt er 10 -14 weken aan een thema besteed, waarna toetsing plaatsvindt. Thema’s binnen de verdieping zijn onder meer: cellulaire communicatie, medische genetica, moleculaire biologie en immunologie. Samen met je medestudenten en de docent ga je op zoek naar de moleculaire en cellulaire achtergronden van biomedische problemen.

Je komt éénmaal per week bijeen in een werkgroep. In de werkgroep worden de zelfstudie en nieuwe opdrachten besproken. De verdieping wordt getoetst m.b.v. een gewoon tentamen ((soms) open boek en (altijd) open vragen, dus (meestal) geen multiple choice of een combinatie). Andere toetsvormen zoals presentatie geven, literatuurstudie en het schrijven van een essay worden ook gebruikt. Dit komt globaal uit op een extra studielast van 8 uren/week, waarvan 1,5 uur uit contactonderwijs zal bestaan.

Thema Cellulaire Communicatie (4 ECTS)
De eigenschappen van cellen hangen sterk af van de omgeving waarin zij zich bevinden. Hierbij heeft niet alleen de directe omgeving een invloed, maar is ook beïnvloeding op langere afstand mogelijk. Bij dit laatste moet gedacht worden aan de effecten van hormonen. Deze moleculen worden op een bepaalde plek in het lichaam uitgescheiden en kunnen elders de eigenschappen van cellen beïnvloeden. In dit eerste onderdeel van de medisch-wetenschappelijke verdieping komt de communicatie van de cel met de omgeving aan de orde, alsmede de hierdoor veroorzaakte cellulaire reactie in gezonde en afwijkende situaties. De nadruk ligt op de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan cellulaire communicatie. Rode draad door dit onderdeel is de regulatie van het koolhydraat en vetmetabolisme, door m.n. insuline.

Onderwerpen die aan de orde komen, zijn:

 • Metabolisme van koolhydraten en vetten.

 • Signaaltransductie: van hormoon via receptoren tot cellulaire respons.

 • Wat als het fout gaat?

Dit onderdeel bestaat uit zelfstudie, werkgroepen, een practicum (onder voorbehoud) en een aantal verdiepingscolleges. Tijdens de werkgroepen worden nieuwe opgaven besproken en wordt, indien nodig, teruggekomen op problemen die ontstaan zijn bij de bestudering van de stof.

Thema Medische Genetica (4 ECTS)
De genetica heeft met de opkomst van de cytogenetica, later de moleculaire genetische diagnostische technieken en met het realiseren van het Humane Genoom Project een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is van een fundamentele wetenschap uitgegroeid tot een medisch basisvak met raakvlakken aan veel klinische specialismen. Voor de biomedisch onderzoeker in spé is een goede kennis van de genetische basisprincipes daarom van essentieel belang. In deze periode zul je kennis maken met verschillende aspecten van de genetica van de mens en met toepassingen van moleculair genetische technieken.

Belangrijkste onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • DNA (structuur, genexpressie en mutaties)

 • Chromosomen (structuur, functie)

 • Biochemische genetica (hemoglobinopathieën en stofwisselingsziekten)

 • Genoom onderzoek en Moleculaire genetica

 • Klinische genetica (Erfelijkheidsadvies)

 • Gentherapie

Dit onderdeel bestaat uit enkele verdiepingscolleges en werkgroepen waarin nieuwe opgaven besproken worden en indien nodig wordt teruggekomen op problemen die ontstaan zijn bij het bestuderen van de stof in de zelfstudie-opdrachten.

Thema Immunologie (4 ECTS)
De immunologie, ofwel de leer van onze afweermechanismen, heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld als een wetenschap die zich bevindt op het raakvlak van vele disciplines, waaronder celbiologie, moleculaire biologie, microbiologie en farmacologie, en heeft een belangrijke plaats verworven in verschillende aspecten van de geneeskunde. Een verminderde weerstand kan bijdragen aan het ontstaan van infectieziekten of de ontwikkeling van tumoren, terwijl een overmatige afweer betrokken is bij pathologische situaties zoals auto-immuunziekten, allergie of transplantaat afstoting. In dit blok worden door middel van werkgroepen de verschillende aspecten van het immuunsysteem behandeld en zal tegelijkertijd een verdieping van kennis plaatsvinden op een aantal specifieke klinische onderdelen. Naast inleidende werkgroepen vinden aan de hand van recente literatuur en een aantal cases actieve discussies plaats met docenten die als onderzoekers werkzaam zijn in specifieke gebieden van de immunologie.

Thema Moleculaire biologie en oncologie (5 ECTS)
In this module, the link between basic molecular biology and the origin of cancer is examined. Cancers arise through a set of alterations in the cell, mainly mutations in oncogenes and tumor suppressor genes, with possible contributions of viral oncoproteins. Normally the repair machinery will prevent the accumulation of such a number of mutations. Defects in repair may be responsible for an increased mutation rate. In some animal model systems viruses can cause cancer and this has been of great relevance for the elucidation of the molecular basis of all cancer cases.
Tumor growth reflects a disturbed balance between processes controlling tissue homeostasis viz. proliferation, cell death and differentiation. Cell replication critically depends on cell cycle activity, a sequence of carefully timed molecular processes. Also, tumor cells have to overcome the limits set to their life span by replicative cell senescence as well as apoptosis. Cell cycle progression is precisely regulated in successive steps and checkpoints take care that the next step is only executed when the previous one is completed. Molecules that play a critical role in these regulations are often targets for oncogenic mutations. The implications of these processes for cancer development is also clearly illustrated by the Nobel prize in Medicine in 2001 for Lee Harwell, Paul Nurse and Tim Hunt for these cell cycle studies on yeasts and clams.

Cancer becomes a life-threatening disease when it has spread to distant organs. The capacity of cancer cells to invade surrounding tissues and disseminate through the body results from a number of complex events and interactions with the microenvironment that actually ‘unlock’ the tumor cell from its normal spatial and environmental constraints.

Write a Review (4ECTS)
De opdracht is: schrijf een review in het Engels over een zelf gekozen wetenschappelijk onderwerp. Het onderwerp kun je ook kiezen n.a.v. iets dat tijdens de medisch wetenschappelijke verdieping aan de orde is gekomen, maar het kan ook een onderwerp zijn waar je stage in wilt gaan lopen. Qua tijd staat hier 3 weken = 4 ECTS voor. De review mag maximaal 3000 woorden omvatten; dat is globaal 10 pagina’s, double spaced, Times 12. Opbouw: samenvatting, introductie, diverse hoofdstukken, conclusie, referenties. Ter ondersteuning wordt vooraf een workshop georganiseerd door Communicatie in Science.

2: Labvaardigheden
Je gaat biomedisch onderzoek doen bij een afdeling van het LUMC. Je kiest zelf een onderwerp (dit kan natuurlijk aansluiten bij je review-onderwerp), en zoekt een stageplek. Een onderzoeksstage van min. 4 weken is verplicht voor studenten die van plan zijn de master Biomedical Sciences te volgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage. Binnen het Honours-programma zijn coaches/mentoren beschikbaar die je bij je keuze kunnen helpen. Als alternatief wordt er (onder voorbehoud) een labpracticum in de zomer aangeboden.

Na afronding van de BW-track ontvang je een certificaat met cijferlijst, naast vermelding van het behaalde onderwijs op het Honours Certificaat.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, werkgroepen, bijeenkomsten, practica en stages.

Toetsing

Elk onderdeel wordt afgesloten met onder andere tentamens, presentaties, en verslagen.

Aanmelding

De BW-track is toegankelijk voor een beperkte groep studenten (groepsomvang: min. 10 en max. ongeveer 17 studenten).

Criteria
Selectie voor deelname aan de BW-track vindt plaats op basis van het volgende:

 • Behaalde studieresultaten (richtlijn, maar geen absolute eis: een cijfergemiddelde in het 1e jaar van minimaal een 7, bij voorkeur behaald zonder herkansing; deze gegevens worden m.n. gebruikt om na te gaan of je de extra studielast aan kunt)

 • Interesse

 • Motivatie

 • Toekomstvisie en ambitie

Ben je ervan overtuigd dat de BW-track iets voor je is? Stuur dan je motivatiebrief, vergezeld van je cv, foto (kB graag, geen MB) en studieresultaten (print screen uSis), o.v.v. Commissie BW-track naar J.van_der_zee@lumc.nl met een cc naar honourscollegegeneeskunde@lumc.nl. Beschrijf in de brief je motivatie, interesse, toekomstvisie en ambitie. Het is mogelijk dat je wordt uitgenodigd voor een gesprek om je brief en cv toe te lichten.

Tijdpad voor aanmelding:

 • Aanmelding per mail vóór 1 augustus 2024, naast aanmelding voor het Honours College Geneeskunde.

 • Gesprekken vinden, indien nodig, uiterlijk plaats in de eerste collegeweek van sept. 2024; je krijgt daarover bericht na aanmelding.

 • Uiterlijk in de eerste week van sept. 2024 ontvang je bericht over toelating.

 • In de 1e of 2e week sept. 2024 start het programma.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de BW-track, dr.ir. Jolanda van der Zee J.van_der_zee@lumc.nl