Prospectus

nl en

Ethiek

Course
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen.
We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstelling

Deze cursus beoogt de student elementaire kennis over de filosofische ethiek bij te brengen en wel op zo’n niveau dat de student in staat is ethische theorieën te overzien, deze te herkennen en in geldige argumenten te gebruiken.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond:

  • kent de volgende begrippen en onderscheidingen en kan ethische opvattingen in deze termen beschrijven: waarde, plicht, deugd, consequentialisme, utilisme, deontologie, realisme, anti-realisme, cognitivisme, non-cognitivisme, naturalisme, relativisme;

  • kan in hoofdlijnen de ethische theorieën van Aristoteles, Kant en Mill beschrijven alsmede de centrale punten van de bestudeerde teksten weergeven en herkennen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • deze begrippen met elkaar in verband te brengen en te gebruiken in eenvoudige filosofische redeneringen binnen de ethiek;

  • zelfstandig niet al te moeilijke artikelen op het gebied van de ethiek te bestuderen en te begrijpen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Midterm toets: schriftelijk tentamen bestaande uit open en gesloten vragen (40%);

  • Eindtoets: schriftelijk tentamen bestaande uit open en gesloten vragen (60%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van twee deeltoetsen (zie hierboven).

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige collegestof beslaat, in de vorm van een digitale toets on campus met open en gesloten vragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Reader Ethiek (editie 2023-2024), online te bestellen via Readeronline

Deze reader bevat alle te bestuderen literatuur.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.