Prospectus

nl en

Metaphysics

Course
2024-2025

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Metafysica houdt zich bezig met abstracte vragen over de realiteit. Welke soorten entiteiten bestaan er, en op welke basis kunnen we besluiten dat iets bestaat? Laten de causale netwerken waar we ons in begegeven nog ruimte voor enige vrijheid in ons handelen? Zijn er goede argumenten voor het bestaan van een god? Is er zoiets als sociale constructie en, zo ja, hoe moeten we dit begrijpen?
Deze vragen lijken we niet (geheel) te kunnen beantwoorden binnen de natuurwetenschappelijke methodologie; en toch lijkt het onontkoombaar dat we standpunten innemen over deze vragen wanneer we een totaalplaatje vormen van de wereld om ons heen, en onze plaats daarin.

In deze cursus zullen we nader ingaan op centrale standpunten in de hedendaagse analytische metafysica. Soms zal ik voorzichtig pogen een oordeel te vormen over belangrijke argumenten in de metafysica; soms zullen we alleen streven naar het verkrijgen van precisie en conceptuale helderheid in ons denken over metafysische vraagstukken.

We lezen primaire teksten van hedendaagse filosofen binnen de (analytische) theoretische filosofie (zoals Derek Parfit, Sally Haslanger, en Peter van Inwagen).

Leerdoelen

Doelstelling

Studenten verwerven basiskennis van enkele centrale onderwerpen binnen de hedendaagse metafysica, en belangrijke concepten die een rol spelen in het verscherpen van deze debatten.

Eindtermen

Studenten doen eerste vaardigheden op in het analyseren en evalueren van abstracte filosofische argumentatie en krijgen inzicht in de relatie tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Daarnaast oefenen studenten het nauwkeurig lezen en bestuderen van primaire teksten.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Werkcollege.

Voor zowel het hoorcollege als het werkcollege geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

Twee tentamens die zowel over de besproken stof gaan in de hoorcolleges, als de primaire teksten die gelezen worden voor het vak.

Voldoende aanwezigheid bij de colleges en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens. Het voldoen aan de aanwezigheidsplicht en voldoende participatie bij de werkcolleges zijn vereist voor het behalen van de cursus en deelname aan een eventuele herkansing.

Weging

  • Schriftelijk deeltentamen (30%);

  • Schriftelijk eindtentamen (70%).

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Om de cursus te behalen moet het gewogen gemiddelde van de deelcijfers een 5,5 of hoger zijn. Dus het resultaat van één van de toetsen mag onvoldoende zijn zolang het eindcijfer voldoende is.

Het deeltentamen is kort en beslaat alleen de stof van de eerste helft van de cursus; het eindtentamen is langer en beslaat de stof van de gehele cursus.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets. Het resultaat voor de herkansing vervangt alle eerder behaalde cijfers. Voldoende aanwezigheid bij colleges en voldoende participatie bij de werkcolleges zijn voorwaarden voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Inzage in de toetsen wordt binnen drie weken na het tentamen geboden in een speciale sessie, indien een student hierom verzoekt. De mondelinge tentamens worden opgenomen.

Literatuurlijst

Het leesmateriaal zal bestaan uit papers en hoofdstukken, geschreven door toonaangevende (veelal hedendaagse, theoretische) filosofen, die aandachtig gelezen moeten worden voor de betreffende hoorcolleges. Het leesmateriaal zal beschikbaar worden gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.