Prospectus

nl en

Epistemologie

Course
2024-2025

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Epistemologie is de filosofische discipline die zich bezighoudt met kennis. Wat is kennis eigenlijk? Wat heeft kennis te maken met waarheid, met zekerheid, met rechtvaardiging, met rationaliteit? Is kennis überhaupt mogelijk? Hoe brengt perceptie ons in epistemisch contact met de wereld? Zijn er andere bronnen van kennis naast perceptie, en zo ja welke? Dat zijn het soort vragen waarover we in deze cursus gaan nadenken.

Daarbij zullen we gebruik maken van klassieke thema’s uit de analytische kennisleer (coherentisme versus foundationalisme, internalisme versus externalisme, Gettier-problemen, het skepticisme, enzovoorts) maar ook van meer recente debatten over bijvoorbeeld perceptie, getuigenis en bewijs.

Leerdoelen

Doelstelling

Het doel van de cursus is om de studenten bekend te maken met zowel de klassieke thema’s uit de (analytische) kennisleer als de belangrijkste hedendaagse debatten.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

  • de klassieke thema’s uit de (analytische) kennisleer;

  • de belangrijkste hedendaagse epistemologische debatten.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft is in staat om:

  • helder uit te leggen wat de centrale ideeën van de moderne epistemologie zijn;

  • een genuanceerd en goed onderbouwd standpunt in te nemen met betrekking tot filosofische vraagstukken over kennis.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

De beoordeling zal gebasseerd zijn op twee korte schriftelijke tentamens. Het deeltentamen beslaat de stef uit de eerste helft van de cursus, het eindtentamen de stof uit de tweede helft van het tentamen.

Weging

  • Schriftelijk deeltentamen: 50% van het eindcijfer

  • Schriftelijk eindtentamen: 50% van het eindcijfer

Voldoende aanwezigheid bij de colleges en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Om de cursus te behalen moet het gewogen gemiddelde van de deelcijfers een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer. Het is niet mogelijk slechts een van beide deeltentamens te herkansen. Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Het leesmateriaal zal bestaan uit papers en hoofdstukken, geschreven door toonaangevende (veelal hedendaagse, theoretische) filosofen, die aandachtig gelezen moeten worden voor de betreffende hoor- en werkcolleges. Het leesmateriaal zal beschikbaar worden gemaakt via Brightspace.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.