Prospectus

nl en

Analytical Philosophy

Course
2024-2025

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor:

 • Tweedejaars bachelorstudenten Filosofie, die Logica en Epistemologie hebben behaald;

 • Pre-masterstudenten Philosophy, die deze cursus in hun programma moeten opnemen.

Beschrijving

Analytische filosofie kenmerkt zich door een wending naar taal en een gebruik van logica bij het onderzoek naar filosofische problemen. Wittgensteins Tractatus is hier een goed voorbeeld van, en het werk is van grote invloed geweest op de verdere ontwikkeling van de analytische filosofie.
Voordat we de Tractatus gaan lezen, lezen we eerst werk van Frege en Russell voorzover dat een rol speelt in de Tractatus.

Leerdoelen

Doelstellingen

De student:

 • krijgt inzicht in de analytische filosofie als stroming in de wijsbegeerte;

 • leert zorgvuldig een primaire tekst te lezen met behulp van leesvragen;

 • probeert daarna ook zelf vragen te formuleren naar aanleiding van de gelezen stof;

 • leert zelfstandig basisbegrippen te gebruiken uit de theoretische filosofie, in het bijzonder uit de taalfilosofie en de filosofie van de logica;

 • maakt uitgebreid kennis met het gebruik van logische technieken bij het benaderen van filosofische vragen;

 • heeft kennis van enkele van de meest invloedrijke teksten uit de analytische filosofie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste teksten van de vroege analytische filosofie;

 • de basisbegrippen uit de filosofie van de logica;

 • de wijze waarop de analytische filosofie is ontstaan.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • elementaire logische technieken in te zetten voor de benadering van filosofische vragen;

 • basisbegrippen uit de theoretische filosofie te gebruiken.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege (3 uur per week).

Deze cursus heeft een aanwezigheidsplicht.

Toetsing en weging

Toetsing

 • Twee schriftelijke tentamens.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deelopdrachten:

 • Midterm tentamen (50%);

 • Eindtentamen (50%).

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.
Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Inzage en nabespreking

Tentamens worden voorzien van schriftelijk commentaar en naar de student verzonden. Op grond hiervan kan de student binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een afspraak maken voor nadere uitleg.

Literatuurlijst

 • Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, Suhrkamp Verlag;

 • Syllabus Analytische Filosofie, aan te schaffen via Readeronline.

Vertalingen van de Tractatus zullen via Brightspace ter beschikking worden gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

 • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

 • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.