Prospectus

nl en

Logica

Course
2024-2025

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie, of studenten die deze cursus volgen als onderdeel van de pre-master Filosofie en in het bezit zijn van een toelatingsbesluit.

Beschrijving

Logica is een belangrijk onderwerp voor filosofen, maar ook voor andere academici. Wetenschappers testen een theorie door uit die theorie experimentele waarnemingen te deduceren met behulp van de wetten van de logica. Politici geven logisch sluitende argumenten, of juist drogredenen voor hun beleid.
Door logica te bestuderen zal je leren om zulke argumenten en deducties systematisch te analyseren. Zowel propositielogica als predikatenlogica komen aan bod.

Leerdoelen

Doelstellingen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van de centrale concepten in de logica (zoals geldigheid, sluitendheid, en consistentie).

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

  • natuurlijke taal te vertalen naar propositie- of predikatenlogica, en vice versa;

  • formele methoden van bewijs voor (on)geldigheid te gebruiken (zoals waarheidstabellen, natuurlijke deductie en tegenvoorbeelden), zowel voor zinnen als voor hele redeneringen.

Rooster

De roosters zijn beschikbaar via MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege, 2 uur per week;

  • Tutorial, 2 uur per week.

Let op

Voor studenten in het Standaardtraject is het volgen van het tutorial niet verplicht, maar wordt wel dringend aangeraden.

Toetsing en weging

Toetsing

  • Wekelijkse opdrachten (10%);

  • Schriftelijk deeltentamen met open vragen (40%);

  • Schriftelijk eindtentamen met open vragen (50%).

De wekelijkse opdrachten bestaan uit opgaven die de beheersing van de behandelde stof testen. Het voltooien van de wekelijkse opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens en de herkansing.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Om de cursus te behalen moet het gewogen gemiddelde van de deelcijfers een 5,5 of hoger zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt de eerder behaalde deelcijfers voor het schriftelijk deel- en eindtentamen en bepaalt daarmee 90% van het eindcijfer.
Eerder behaalde resultaten voor de wekelijkse opdrachten kunnen niet worden herkanst en en worden meegewogen voor het eindcijfer van de herkansing.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Volker Halbach, The Logic Manual (Oxford University Press, 2010).

Inschrijven

Inschrijven via MyStudyMap is verplicht.
Informatie over het inschrijven voor vakken en tentamens kun je hier vinden.

Contact

  • Voor inhoudelijke vragen, neem contact op met de docent (rechts in informatiebalk).

  • Voor informatie over inschrijvingen, toelating, etc: Onderwijsadministratie Huizinga.

Opmerkingen

Niet van toepassing.