Prospectus

nl en

Encyclopedie van de rechtswetenschap

Course 2003-2004

Het vak encyclopedie van de rechtswetenschap behandelt de wijze waarop juristen denken en te werk gaan. Op theoretisch niveau wordt behandeld hoe juridische problemen worden opgelost en opgelost m?n worden: het proces van rechtsvinding en rechtsvorming. Daarbij speelt o.a. mee de rol die aan het recht en aan de rechter en andere geschillenbeslechters in de maatschappij wordt toebedeeld. Filosofen en juristen hebben daarover verschillende theorie?ontwikkeld, die hier aan de orde komen. Het blijkt dat de rechtsontwikkeling nauw samenhangt met de maatschappelijke ontwikkelingen. Vanuit deze achtergrond verwerven de studenten bij het vak Encyclopedie kennis van de juridische begrippen in het geldende recht en van de organisatie van het rechtsbedrijf.
Op praktisch niveau oefenen studenten intensief in het vinden van oplossingen van juridische problemen. Dit betekent een oefening in het gebruik van juridisch materiaal als wetgeving, rechtspraak, parlementaire stukken en rechtswetenschappelijke literatuur.
Aan het einde van de cursus dienen studenten niet alleen kennis te hebben van de bovenvermelde rechtstheoretische en positiefrechtelijke stof, maar ook in staat te zijn met behulp van deze kennis en inzichten te reflecteren op actuele vraagstukken.

Coordinator

Naam: Mr.dr. C.E. Smith
Werkadres: Hugo de Grootstraat 27, k. 420
Telefoon: 071-527 7733
Spreekuur: Op afspraak via het secretariaat
E-mail: C.E.Smith@law.leidenuniv.nl

Departement: Metajuridica
Afdeling: Encyclopedie van de rechtswetenschap
Adres secretariaat: Hugo de Grootstraat 27
Telefoon secr.: 071-527 7548
Openingstijden: 9.00-17.00 uur
E-mail: Encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Methods of instruction

 1. Hoorcollege


  • Eén hoorcollege à 2 uur – Namen docenten: Prof. Mr. P.B. Cliteur – Vereiste voorbereiding van studenten: Bestuderen van opgegeven literatuur
  1. _Werkcollege
   _- Gedurende 10 weken, één werkcollege à 2 uur per week – Namen docenten: Mr. M.C.E. van Gorkom-Meeuwsen, mr. A. Krikke, mr. M. van Loenhoud-de Wolf, dr. E.C. Nieuwenhuys, mr.dr. C.E. Smith, mr. J.J. Vernède-Halman – Vereiste voorbereiding van studenten: Bestuderen van de in het werkboek en op TeLeTop voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opgaven. Het komt bij dit onderdeel van het vak Encyclopedie vooral aan op vaardigheden als het raadplegen van wetboeken, analyseren van de wet en bestuderen van rechterlijke uitspraken. Goede voorbereiding en een actieve participatie van de student bij het werkcollege zijn essentieel voor een goede beheersing van deze vaardigheden. In het kader van de vaardigheidstraining dient een internetzoekopdracht te worden uitgevoerd.
   _3. Andere onderwijsvormen
   _- Omschrijving: Responsiecolleges over encyclopedie en één responsiecollege internetvaardigheden. Tijdens dit laatstgenoemde college zullen naar aanleiding van vragen van studenten problemen behandeld worden die zij ondervonden hebben tijdens het zoeken naar juridisch materiaal via internet. Dit omvat tevens een korte uiteenzetting van de kernbegrippen van internet, het gebruik van booleaanse operatoren, het beoordelen van gevonden informatie via het web en enige auteursrechtelijke aspecten van het gebruik van gevonden informatie. – Gedurende 10 weken, één responsiecollege à 2 uur per week. – Namen docenten: Mr. M.C.E. van Gorkom-Meeuwsen, mr. A. Krikke, mr. M. van Loenhoud-de Wolf, dr. E.C. Nieuwenhuys, mr.dr. C.E. Smith, mr. J.J. Vernède-Halman, en mr. I.M. van Hunen (internetvaardigheden). – Vereiste voorbereiding van studenten: Schriftelijke voorbereiding van alle opdrachten van de betreffende onderwijsweek zoals aangegeven in de reader. Studenten dienen in dit onderdeel aan de hand van rechtsgeleerde artikelen te reflecteren op de collegestof. De opdrachten zijn bedoeld om studenten over de stof te leren nadenken, de probleemstelling scherper in vizier te krijgen en zich rekenschap te geven van de verschillende oplossingen die men voor de gestelde vraagstukken kan aandragen. Op het responsiecollege worden niet zozeer antwoordmodellen verstrekt, maar wordt de weg naar de beantwoording in kaart gebracht. Tenslotte vindt de student in de reader korte vragen en MC-vragen ten behoeve van de zelfstudie.

Course materials

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Franken e.a., Encyclopedie van de rechtswetenschap, Deventer: Gouda Quint, meest recente druk.
P.B. Cliteur, Rechtsfilosofie, een thematische benadering, Nijmegen; Ars Aequi 2002
Handleiding Gericht zoeken naar en gebruik van juridisch materiaal.
Werkboek: Werkboek Encyclopedie plus syllabus.
Reader: Ja.
Aanbevolen studiemateriaal
Literatuur: M.A. Loth, Recht en taal; een kleine methodologie, Arnhem: Gouda Quint 1991
G.J. Wiarda, Drie typen van rechtsvinding, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.

Examination

Toetsvormen
Schriftelijk tentamen, MC vragen (40%) en open vraag (20%). Deeltentamen halverwege het trimester (40%).
Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Time table

Via de facultaire website: www.law.leidenuniv.nl

Application

Via U-twist: http://ulcn.leidenuniv.nl

TeleTop

Teletop http://teletop.leidenuniv.nl/
Inzet bij hoorcollege: Sheets worden op Teletop geplaatst.
Inzet bij werkcollege: Antwoorden van zelfstudie-vragen en opdrachten na afloop van de onderwijsweek op Teletop.
Inzet bij responsiecollege: Sheets en ander materiaal. In het kader van \‘internetvaardigheden voor juristen\’ zullen via de rubriek vraag&antwoord vragen van studenten worden beantwoord die betrekking hebben op het zoeken naar juridisch materiaal via internet.