Prospectus

nl en

Grieks taalverwerving 1 (B/C-groep)

Course
2009-2010

Beschrijving

In de cursussen ‘Taalverwerving Grieks’ behandelen wij systematisch alle hoofdzaken van de Griekse grammatica (morfologie en syntaxis). In het eerste blok ligt het accent op de morfologie (vormleer) van het Attisch Grieks en richten wij ons speciaal op het werkwoord. Enkele verschijnselen uit de historische grammatica (klankleer) zullen behandeld worden voor zover zij schijnbaar onregelmatige vormen verklaren. Daarnaast maken studenten een begin met het leren van een basiswoordenschat en van de onregelmatige werkwoorden (‘stamtijden’).
Verder beginnen we in deze cursus met de bestudering van de basisfeiten van de Griekse zinsleer (syntaxis), waarbij we ons in eerste instantie met name richten op zaken die te maken hebben met nominale groepen rondom het werkwoord (congruentie, naamvalsgebruik, woordvolgorde).
De syntaxis van het werkwoord en de morfologie van het nomen komen aan bod in Taalverwerving II.
Om de aldus opgedane morfologische en syntactische kennis in de praktijk te brengen en om leesvaardigheid te ontwikkelen lezen wij een langere passage uit de speech van Protagoras uit de Protagoras van Plato [320 C 2 – 324 D 1]. Daarbij maken we kennis met basisprincipes van de pragmatiek en discourse analysis en letten we speciaal op de informatiestructuur van Griekse zinnen en op middelen die tekstsamenhang creëren (o.a. partikels), met als doel een adequate leesstrategie te ontwikkelen.

Lectuur
selecie uit Plato, Protagoras (ca. 5 pp. OCT)

Klankleer GBKS §1 De fonemen van het Grieks. §2 Inleiding. §3.5; 3.6; 3.7 Occlusieven. §4.1; 4,2; 4.3; 4.5; 4.6 Fricatief s. § 7.3; 7.4 Nasales. §8.4; 8.5 Half¬vokaal i. §9.1; 9.3; 9.5; 9.6 Vokalen en diftongen. §10 Ablaut. §11B Compensatorische rekking. §11C Contractie
Vormleer KGG §36, 39–44 (Overzicht λύω; Verbum algemeen). §45–49 (Praesens). §50–63 (Aoristus). §64–76 (Perfectum). §77–85 (Futurum).
Stamtijden KGG A.1–35
Syntaxis GBKS 1 Inleiding. 2 Congruentie. 3 Lidwoord. 4 Naamvallen. 5 Overzicht preposities. 6 Het Werk¬woord: inleiding. 15 Woordvolgorde (ca. 25 p.); Overzicht partikels
Vocabulaire GBKS Α-Ε p. 1–12 (12 p.)
Toets (14-10-05) 1. Vertaling (met vragen) gelezen stof + vertaling ongelezen stof 2. Grammatica: Klankleer, Vormleer, Stamtijden, Benoeming verba, Syntaxis, Vocabulaire.

Timetable

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/responsiecollege

A la carte- en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Toegangseisen

Deze taalverwervingscursus is bedoeld voor studenten GLTC of VIET met eindexamen Grieks

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving en bestendiging van elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis, en van een elementaire vertaalvaardigheid. – Schriftelijke presentatievaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof, en het beantwoorden van eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst, en over de inhoud van de gelezen stof.
    In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Studielast

5 ects

Literatuur

  • Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, Grieks-Nederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk

  • J. Nuchelmans, G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6)

  • Syllabus Grieks: Basiswoordenlijst & Klankleer & Syntaxis (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren; ca.€ 10,-)

  • Syllabus Grieks: Plato Protagoras (verkrijgbaar bij het studiepunt Letteren).

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van de cursus met (1) een lectuurtoets over de gelezen stof met inhoudelijke en grammaticale vragen en een korte vertaling van een stuk ongelezen Grieks, en (2) een grammaticatoets over de vormleer, de stamtijden, het vocabulaire en de zinsleer.
Bij de toets wordt voor de onderdelen vormleer, stamtijden, vocabulaire en zinsleer passieve beheersing (herkenning) van de te leren vormen en verschijnselen verwacht; deze vormen en verschijnselen wordt men speciaal óók geacht te herkennen in de gelezen stof Grieks. Bij de lectuurtoets wordt actieve vertaalvaardigheid verwacht van de gelezen stof, en krijgt men vragen te beantwoorden over de geleerde grammaticale verschijnselen waar die zich binnen de gelezen tekst voordoen. Bij de vertaling van het stuk ongelezen Grieks wordt actieve vertaalvaardigheid verwacht. Kennis van de bij het onderdeel vocabulaire te leren woorden wordt voorondersteld.

Rooster

Rooster BA1

Informatie

Dr. A.M. Rademaker

Blackboard

Enkele ondersteundende cursusmaterialen (gedetailleerde planner, handouts) worden beschikbaar gesteld in .