Prospectus

nl en

Middeleeuwen/Nieuwe Tijd; Beeldende kunst/Prent- en tekenkunst

Course
2009-2010

Beschrijving

Het grote en diverse gebied van de beeldende kunsten van na de Klassieke Oudheid tot circa 1800 wordt behandeld aan de hand van een aantal thema’s. Deze zijn: beeld en zelfbeeld van de kunstenaar, van tekening tot voldragen kunstwerk, de relatie kunstenaar en opdrachtgever, het spanningsveld tussen realisme en idealisme, het voorbeeld van de Oudheid, de uitbeelding van ruimte, licht en kleur, en de plaats van bronzen en stenen beelden. De gekozen voorbeelden uit de Italiaanse, Franse en Nederlandse kunst zijn te vinden in het overzichtswerk van Gardner (zie literatuur). Aan de hand van originele prenten zal tevens aandacht worden besteed aan de boegbeelden van de prentkunst van de renaissance: Albrecht Dürer, Lucas van Leyden en Marcantonio Raimondi.

Leerdoelen

De student leert de belangrijkste objecten uit de geschiedenis van de beeldende kunst herkennen en dateren en kan deze plaatsen binnen de stijlhistorische ontwikkeling en de historische en culturele context waarin deze objecten functioneren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk en mondeling tentamen

Literatuur

L. Tilanus, Kunst – cultuur – kunstenaars – geschiedenis – kunstgeschiedenis – kunsthistorici – & beeldhouwtechnieken, teken- en prentkunst, Leiden 2007. Deze syllabus wordt beschikbaar gesteld via Blackboard

F.S. Kleiner, Chr.J. Mamiya (red.), Gardner’s Art through the Ages, Belmont Californië, Singapore, Toronto, Londen e.a.: Thomson/Wadsworth Learning, 2005. 13de International Student Edition.

Aanmelden

Via U-twist

Contact

Drs. N.L. Bartelings