Prospectus

nl en

Taaltraining Arabisch

Course
2009-2010

Toegangseis

Deelname ARTV10 en ARTV11.

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Arabisch en minorstudenten Het moderne Midden-Oosten/variant Arabisch.
Dit college kan alleen worden gevolgd in combinatie met de colleges ARTV10 en ARTV11. Als toelating tot het tentamen geldt de afronding (met een voldoende) van ARTV10.

Leerdoelen

Studenten leren vertrouwde woorden en basiszinnen over vertrouwde onderwerpen herkennen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken. Aan het einde van dit jaar is in luister-en spreekvaardigheid niveau A1 (Europese doeleinden) bereikt.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege bestaande uit een conversatie en een talenlab deel. M.b.v. audiovisuele middelen leren studenten (geschreven) teksten lezen en begrijpen. Voor elk college dient een aantal woorden uit een woordenlijst geleerd te worden dat tijdens het college in oefeningen gebruikt en getoetst wordt. De studenten dienen ook opdrachten uit te voeren op basis van door de docent beschikbaar gesteld audiovisueel materiaal uit verschillende media, zoals televisie, film.

De conversatiecolleges zullen een klassikaal karakter hebben, waarbij de voorbereide opdrachten gezamenlijk behandeld zullen worden, eventueel daarbij gerezen vragen zullen worden opgelost en de aangeleerde woordenschat zal worden overhoord.

De talenlabcolleges zullen een individueel karakter hebben: naast gelegenheid tot herhalen van de oefening van het op blackboard beschikbaar gestelde materiaal zal hier een individuele controle van de aangeleerde woordenschat en behandelde zinnen m.b.t de uitspraak en zinsintonatie plaatshebben. Tevens zullen er tijdens deze colleges geoefend worden met paradigma’s en closed lists (rijtjes).

Toetsing

Opdrachten en overhoringen (10%), deeltoets (schriftelijk) (30%) en eindtoets (60%).

Blackboard

ja

Literatuur

  • Daniel L. Newman, An Arabic-English thematic lexicon. Londen: Routledge 2007.

  • Faruk Abu-Chacra, Arabic: An essential grammar, Londen: Routledge 2007.

  • Overig tekst- en audiomateriaal, alsmede opgenomen, uitgesproken woordenlijsten, zullen op Blackboard worden geplaatst.

Contact

Dhr Drs. A. Jaber , Matthias de Vrieshof 1 kamer 016B Tel: 071 527 2959