Prospectus

nl en

Lectuur Eerste boek in Modern Standaardarabisch

Course
2009-2010

Toegangseis

Grammatica modern Standaardarabisch 1 en 2 (ARTV10 en ARTV11).

Beschrijving

Een moderne Arabische roman van 111 pagina’s (titel zie onder) wordt behandeld op twee niveau’s van precisie:
1. Nauwkeurige lectuur: aanvankelijk ongeveer 1 volle pagina per week, volledig vocaliseren met inbegrip van uitgangen (i’râb), alle woorden zonder woordenboek kennen en vormen grammaticaal kunnen interpreteren.
2. Cursorische lectuur: aanvankelijk ongeveer 3 pagina’s per week, met behulp van vertaling bij benadering kunnen voorlezen, in principe zonder uitgangen, enkele sleutelwoorden in woordenboek kunnen vinden; met aandacht voor inhoud en voor grammaticale aspecten.
Per week worden aldus –gemiddeld over de gehele cursus, rekening houdend met het leerproces en cumulatieve vaardigheden- ongeveer 8 pagina’s ter behandeling op college voorbereid. De vertaling is vanaf het begin van de cursus ter beschikking (intekenen bij de docenten). In de loop van de cursus wordt als huiswerk gevraagd om vocalisatie van de onder 1 bedoelde passages. Na inlevering op het vastgestelde tijdstip (niet digitaal, uiterlijk vrijdag 17.00 uur, postvakje A. Jaber) worden de modeloplossingen in de course documents ter beschikking gesteld. In het schema van behandeling (zie Blackboard) wordt aangegeven wanneer welke passages nauwkeurig/cursorisch moeten worden gelezen.

  1. Het verplicht inleveren van benoemingen volgens aangeleverd model van de werkwoordsvormen op de laatste cursorisch gelezen pagina (zie schema van behandeling). Na inlevering op het vastgestelde tijdstip (niet digitaal, uiterlijk dinsdag 17.00 uur, postvakje A. Jaber) worden de modelbenoemingen in de course documents ter beschikking gesteld. Aan het schema van behandeling (zie Blackboard) kan de student aflezen welke de laatste pagina van cursorische behandeling van het woensdagse college is.

Ter ondersteuning is de voor te bereiden stof in de vorm van audiofragmenten per hoofdstuk als course documents ter beschikking. Te horen zijn drie vormen van voordracht: een met volledige ’i‘rāb, een met minder ’i‘rāb en de derde vrijwel pausaal. Het is de bedoeling om deze fragmenten vele malen zeer goed te beluisteren en het verdient aanbeveling om gedeelten van buiten te leren. Op college en tijdens de toetsing wordt men geacht de tekst in zijn ongevocaliseerde vorm te kunnen begrijpen en voorlezen!

Leerdoelen

Vergroten van de lees- luister en spreekvaardigheid, het uitbreiden van de kennis van de Arabische grammatica en de woordenschat.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege waarbij aanwezigheid, voorbereiding en het inleveren van opdrachten verplicht zijn.

Toetsing

Bij de toetsing is gebruik van het woordenboek toegestaan.
De toetsing (in deel- en eindtoets, zie onder) bestaat uit de volgende onderdelen die geheel in lijn zijn met de behandeling op college:

Tentamen:
1. Schriftelijke volledige vocalisatie van één of meer op college nauwkeurig behandelde passages uit bovenvermelde roman.
2. Schriftelijke vertaling in correct Nederlands van –eventueel- dezelfde passage(s).
3. Schriftelijke beantwoording van een aantal grammaticale vragen, eventueel over deze passage(s).
4. Schriftelijke volledige benoeming van vervoegde werkwoordsvormen en genominaliseerde vormen van het werkwoord.
Data:
Deeltoets: dinsdag 23-03-2010, 13-15. Resultaat telt voor 40% van het totaal.
De deeltoets kan niet worden herkanst.
Eindtoets: dinsdag 25-05-2010, 11-13. Resultaat telt voor 60% van het totaal.

De herkansing voor het totaal is op: dinsdag 15-06-2010, 11-13 uur.
Deelname hieraan uitsluitend voor wie een onvoldoende resultaat heeft behaald voor het gemiddelde van de deel- en eindtoets.
Uitgaande van de verplichte aanwezigheid op college en het verplicht op tijd inleveren van huiswerk wordt het eindcijfer als volgt berekend: 40% voor deeltentamen I, 60% voor deeltentamen II.

Blackboard/webpagina

Blackboard wordt o.a. gebruikt ter ondersteuning van het college (zie onder beschrijving).

Literatuur

  • Muhammad al-Bisati, Buyût warâ’ al-ashgâr (intekenen bij docenten op identiek exemplaar voor iedereen; er is ook een digitale versie op verzoek beschikbaar) + Engelse vertaling Mohamed el Bisatie, Houses behind the trees, tr. D. Johnson-Davies, Cairo: AUC Press 1997, ISBN 977 424 3951 (intekenen bij docenten).

  • De literatuur van ARTV10 en 11 uit het eerste semester.

Contact

Drs. A. Jaber Drs. A. Jaber
Drs. R.E. Kon Drs. R.E.Kon

Opmerkingen